Mladšie žiačky - Predpis súťaže

Predpis súťaže | Mladšie žiačky

sezóna 2017/18  |  kód súťaže: VYMZy

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Mladšie žiačky - ročníky nar. 2005 a 2006 a staršia prípravka - ročník nar. 2007 a 2008.

 

SPÔSOB SÚŤAŽE:

Každý s každým (turnajovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži v schválenej hale pre mladšie žiačky, na svoje náklady. Na každom turnaji bude vyhodnotenie turnaja, resp. odovzdanie ocenení každému družstvu (napr. formou ovocia pre každého hráča). Po predložení účtovného dokladu o nákupe ocenení bude organizátorovi turnaja preplatená suma do výšky 20,00 €.

Na posledných turnajoch aktuálnej sezóny zabezpečí príslušný regionálny sekretár každému družstvu, ktoré odohralo v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a má vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, pohár spolu s medailami, a to iba pre uvedených hráčov na súpiske príslušnej kategórie a pre trénera v počte 1 medaila. Družstvo, ktoré odohralo v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude vyhodnotené, pripustené na ToPp.

 

MAXIMÁLNY POČET STRETNUTÍ  V JEDEN DEŇ:

Max. počet stretnutí jedného družstva v jeden deň je 3 (stretnutia) s tým, že sa všeobecne odporúča hrať v jeden deň 2 stretnutia.

V súťažiach, v ktorých nie je počítaná dlhodobá tabuľka voliť nastavenie systémov a hracieho času tak, aby družstvo odohralo čo najviac stretnutí pri zachovaní pravidla, že družstvo môže na turnaji odohrať maximálne 120 minút hry hrubého času.

 

MINIMÁLNY POČET ZÁPASOV V SEZÓNE:

Počet zápasov jedného družstva v jednej sezóne určí príslušný riadiaci orgán súťaže, podľa počtu prihlásených družstiev. Odporúčaný minimálny počet zápasov jedného družstva v jednej sezóne je 18 zápasov.

 

POČET HRÁČOV NA IHRISKU:

5+1

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV:

Každý turnaj sa vyhodnocuje samostatne!!! Nevedie sa dlhodobá tabuľka v súťaži!!!

Za víťazstvo sa družstvu do turnajovej tabuľky prideľujú 3 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu.

Po skončení turnaja sa turnajová tabuľka vynuluje a na ďalšom turnaji prebieha hodnotenie výsledkov v turnajovej tabuľke od začiatku.

Zobrazenie aktuálnych výsledkov na stránke www.szfb.sk.

 

TRESTY:

Podľa platných pravidiel florbalu.

 

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY HRÁČOV:

Behom súťaže nebudú zaznamenané do zápisu o stretnutí individuálne štatistiky hráčov. Individuálne štatistiky hráčov sa v ISF  a na stránke www.szfb.sk nezobrazujú.

 

HRACÍ ČAS:

3 x 10 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 50 minút. Čas sa nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 7-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 7 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 50 minúť pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť družstvám 45 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. Organizátor je povinný mať pripravené florbalové ihrisko 30 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa predpisu jednotlivej súťaže.

 

HRACÍ DEŇ:

Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia nedeľa v rámci prideleného víkendu.

·           

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

Začiatok prvého zápasu turnaja je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu turnaja je najneskôr o 18:00 hod.

 

ROZLOSOVANIE ZÁPASOV:

Rozlosovanie zápasov určí príslušný regionálny sekretár v rozpise zápasov na celú sezónu.

 

POSTUP A ZOSTUP:

Zo súťaže sa nepostupuje, ani sa z nej nezostupuje.

 

 

 

OFICIÁLNA LOPTIČKA:

Loptička bielej farby schválená IFF.

 

HRACIA PLOCHA:

Minimálny rozmer 24 m x 12 m, maximálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie, stredová čiara a bránkoviska podľa pravidiel florbalu.

Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2 - 2,5 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska, ktorých upravené rozmery nájdete v predpise jednotlivej súťaže.

 

URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:

·          vyšší počet bodov

·          vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

·          gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

·          gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

·           

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA:

·          tréner s platnou trénerskou licenciou Tréner v príprave – Trénerská licencia D;

·          vyškolený vedúci družstva je povinný.

 

ŠTARTOVNÉ DO SÚŤAŽE:

30,00 €

·           

SÚŤAŽNÁ ZÁBEZPEKA:

50,00 €

·           

PLATBY ZASIELAŤ NA ČÍSLO ÚČTU SZFB:

Bankové spojenie SZFB

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840

 

VYRIABILNÉ SYMBOLY PRE PLATBY ZA REGIONÁLNE SÚŤAŽE:

Východoslovenský región                               19104000XX

(na posledné dve miesta XX treba dať číslo klubu napr.: klub má číslo 20 napíše sa VS: 9101001020)

·           

SÚŤAŽNO-ORGANIZAČNÝ POPLATOK:

10,00 € / zápas

 

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov vystaví klubovým družstvám pred sezónou platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami. Ekonomický úsek SZFB stanový termín, do ktorého budú musieť klubové družstvá súťažno-organizačný poplatok v plnej výške uhradiť.

 

ZABEZPEČENIE ROZHODCOV:

Zabezpečuje KRO SZFB pre príslušný región. Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na jeden zápas.

·           

ŠPORTOVÁ HALA:

Schvaľuje riadiaci orgán pre príslušný región, ktorý sa riadi predpisom pre kategorizáciu športových hál.

Žiadosti o schválenie športovej haly, v ktorej sa budú konať Vaše domáce zápasy, posielajte spolu s prihláškou do regionálnej súťaže na predpísanom tlačive e-mailom na adresu matrika@szfb.sk, aj na e-mailovú adresu sekretarszfb.vy@szfb.sk, alebo poštou na adresu SZFB do termínu, kedy je stanovená uzávierka prihlášok.

 

BRÁNKY:

IFF – certifikovaný upravený rozmer florbalovej bránky 160 cm x 100 cm. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie o 15 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok (znižovače na bránky k zapožičaniu na adrese sekretára príslušného regiónu).

 

MANTINELY:

Na každom turnaji, zápase povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

·           

ORGANIZÁTOR:

Každý organizátor organizuje zápas podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

Každý organizátor zaistí šatne pre zúčastnené družstvá a rozhodcov.

·           

VYMEDZENIE PRIESTORU PRE DIVÁKOV:

Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy a do priestorov pre striedanie hráčov.

 

DRUŽSTVO:

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho hráči majú vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie nosenie. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie.

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho brankári majú správnu brankársku výstroj. Látky, ktoré sa lepia alebo ovplyvňujú trenie, sú zakázané. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala viac ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky, futbalové rukavice).

 

 

ROZHODCA:

Pred zápasom skontrolovať rozmery florbalového ihriska podľa predpisu jednotlivej súťaže.

Pred zápasom skontrolovať čiary na florbalovom ihrisku: body na vhadzovanie, stredová čiara a bránkoviska podľa pravidiel florbalu.

Počas zápasu vysvetliť chyby a zamedziť tak opakovaniu priestupkov v budúcnosti.

Vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť na ihrisku a v dianí z pohľadu florbalu.

Nedovoliť, aby diváci v hale kričali neprimeraným spôsobom a urážali, porušovali morálku.

Spolupracovať s trénermi a hráčmi, aby ich hra bavila a mali chuť hrať.

Využívať skúsených rozhodcov s citom pre hru a chuťou učiť novú generáciu.

Riadiť sa Súťažným poriadkom SZFB, podľa článok 11, jednotlivými smernicami, ktoré vydal SZFB.

 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:

Na zápas, turnaj je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne označená a má dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu pri zápase. Za ZS sa ale považuje i lekár prítomný na striedačke domáceho družstva - organizátora súťažného zápasu. Zdravotná služba je povinná mať pri sebe lekárničku. Lekárnička musí obsahovať základný zdravotnícky materiál, aby bola schopná vykonať ošetrenie či záchranu života v prípade ohrozenia.

 

SCHÔDZKA S RODIČMI:

Minimálne jedenkrát za sezónu vykonať schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach, vysvetliť princíp jednotlivej súťaže podľa predpisu súťaže.

 

ORIGINÁL ZÁPIS O STRETNUTÍ POSIELAŤ:

Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu sekretariátu VY SZFB:

Slovenský zväz florbalu

Mgr. Pavol Vrábeľ

Lomonosovova 30

040 01 KOŠICE

Slovenská republika

 

HLÁSENKA:

Hlásenku o zápase, turnaji je potrebné zadať do informačného systému s vyplnenými všetkými údajmi.

Ak nie je hlásenka zadaná v informačnom systéme min. 20 dní pred termínom konania stretnutia, je pristúpené k sankcii v podobe pokuty.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA SÚŤAŽ, ŠTATISTIKY SÚŤAŽE:

Sekretár príslušného regiónu – e-mail: sekretarszfb.vy@szfb.sk.

 

OSTATNÉ USTANOVENIA:

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Predpis súťaže sa môže zmeniť podľa počtu prihlásených družstiev. Hrá sa na území SR.

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený udeľovať poriadkové pokuty za jednotlivé priestupky. Pokuty sú obratom po udelení zadané do informačného systému SZFB. Povinnosťou je klub o udelenej pokute informovať e-mailovou správou. Prehrešky spojené s usporiadaním stretnutia sankcionovať najneskôr do 30 dní. Vypracovať rozhodnutie Ligovou komisiou SZFB pre príslušný región.

 

DODATOČNÉ USTANOVENIE:

Minimálny počet hráčov družstva (6+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie s využitím ustanovenia súťažného poriadku o umožnení pôsobenia hráčov v inom klube. Riadiaci orgán súťaže umožňuje štart hráča uvedeného na súpiske jedného klubu i v družstve rovnakej vekovej kategórie iného klubu. Za družstvo môže v zápase nastúpiť maximálne 5 hráčov iných klubov. Hráč, ktorý za družstvo nastúpi v určitý deň, už nie je oprávnený v rovnaký deň nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú úroveň súťaže.

 

TURNAJ O POHÁR PREZIDENTA SZFB:

Regionálna súťaž v súťažnom ročníku vrcholí záverečným turnajom – Turnajom o Pohár prezidenta SZFB, ktorý sa uskutočňuje v termíne od 1. mája do 30. júna kalendárneho roka. Hlavným organizátorom záverečných turnajov je SZFB v spolupráci s klubmi SZFB, určuje Prezídium SZFB. Turnaj o Pohár prezidenta SZFB je otvoreným turnajom, na ktorý sa môže prihlásiť každé družstvo, ktoré splní podmienky podľa predpisu turnaja, odohralo v príslušnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a má vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB. Pre každý región je garantovaných šesť miest na turnaji. V prípade, ak niektorý región nenaplní daný počet pre svoj región, Prezídium SZFB doplní voľné miesta na základe došlých prihlášok v poradí, ako boli doručené na SZFB, v zmysle pokynov pre prihlasovanie sa na turnaj. V prípade, ak regióny prekročia garantovaný počet prihlásených možných účastníkov zo svojho regiónu, jednotlivý región usporiada kvalifikáciu, z ktorej postúpi určený garantovaný počet jednotlivého regiónu. Kvalifikáciu pre jednotlivý región nariadi, iba Prezídium SZFB v spolupráci s regionálnou radou príslušného regiónu. Kvalifikácia pre jednotlivý príslušný región sa uskutočňuje v termíne od 1. marca do 31. marca kalendárneho roka. Informácie o Turnaji o Pohár prezidenta SZFB uvedené v Predpise turnaja.

Pokiaľ sa družstvo zúčastní Turnaja o Pohár prezidenta SZFB a neodohrá celý turnaj podľa rozpisu zápasov nemá nárok sa v nasledujúcom roku zúčastniť týchto turnajov.

 

PRIHLASOVANIE NA TURNAJ O POHÁR PREZIDENTA SZFB:

Prihlášky do Turnaja o Pohár prezidenta SZFB treba zaslať na predpísanom tlačive emailom na adresu matrika@szfb.sk, aj na e-mailovú adresu sekretarszfb.vy@szfb.sk príslušného regionálneho sekretára, alebo poštou na adresu SZFB, a to v termíne od 1. februára do 28. februára kalendárneho roka.

 

VYPĹŇANIE TLAČENÉHO ZJEDNODUŠENÉHO ZÁPISU:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zjednodušeného Zápisu o stretnutí SZFB.

 

VYPĹŇANIE ZÁKLADNEHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu. Usporiadateľ zápasu má za povinnosť bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF, a to do 60 minút.

 

 

 

PRIHLASOVANIE DO REGIONÁLNYCH SÚŤAŽÍ:

Prihlášky do regionálnych súťaží treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu matrika@szfb.sk, aj na e-mailovú adresu sekretarszfb.vy@szfb.sk príslušného regionálneho sekretára, alebo poštou na adresu SZFB do termínu 15.09.2017, kedy je stanovená uzávierka prihlášok. Po uzávierke prihlášok dostanú regionálne rady informáciu o stave prihlásených družstiev v príslušnom regióne.

Družstvo, ktoré nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude pripustené do regionálnej súťaže.

 

ZAČIATOK A KONIEC POSIELANIE SVOJICH TERMÍNOV ŠPORTOVÝCH HÁL DO REGIONÁLNYCH SÚŤAŽÍ:

Začiatok dňa 18.09.2017, koniec dňa 22.09.2017.

 

VYTVORENÝ ROZPIS SÚŤAŽE:

Všetky prihlásené družstvá dostanú na vytvorené e-mailové adresy ...@szfb.sk zo strany SZFB, Rozpis súťaže, a to do dňa 25.09.2017.

 

ZVOLANIE REGIONÁLNYCH SCHODZÍ, STRETNUTIE REGIONÁLNEJ RADY:

Regionálne rady uskutočnia stretnutie všetkých klubov, ktoré patria do príslušného regiónu, po skončení všetkých súťaží, ktoré sa konali v ich regióne, najneskôr do 31. mája kalendárneho roka.