Dorastenci - pravidlá

Predpis súťaže | Dorastenci

sezóna 2017/18  |  kód súťaže: BADo

  

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Dorastenci - ročníky nar. 2001 a 2002 a starší žiaci - ročník nar. 2003 a 2004.

 

SPÔSOB SÚŤAŽE:

Každý s každým (doma a vonku). Počet kôl (dvojkolovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať svoj domáci zápas pre súťaž v schválenej hale pre dorastencov, na svoje náklady.

Na poslednom zápase aktuálnej sezóny zabezpečí príslušný regionálny sekretár spolu s organizátorom domáceho zápasu vyhodnotenie, diplomy pre všetky zúčastnené družstvá, pohár spolu s medailami pre prvé tri najlepšie umiestnené družstvá. Medaily, iba pre uvedených hráčov na súpiske príslušnej kategórie a pre trénera v počte 1 medaila. Družstvo, ktoré odohralo v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude vyhodnotené, pripustené na M-SR.

 

MINIMÁLNY POČET ZÁPASOV V SEZÓNE:

Počet zápasov jedného družstva v jednej sezóne určí príslušný riadiaci orgán súťaže, podľa počtu prihlásených družstiev. Odporúčaný minimálny počet zápasov jedného družstva v jednej sezóne je 18 zápasov.

 

POČET HRÁČOV NA IHRISKU:

5+1

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV:

Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu do tabuľky 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu. Zobrazenie aktuálnych výsledkov na stránke www.szfb.sk.

 

TRESTY: 

Podľa platných pravidiel florbalu.

 

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY HRÁČOV:

Individuálne štatistiky hráčov sa zobrazujú na stránke www.szfb.sk.

 

HRACÍ ČAS:

3 x 20 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 90 minút. Čas sa nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 15-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 15 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 50 minúť pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť družstvám 45 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. Organizátor je povinný mať pripravené florbalové ihrisko 30 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa predpisu jednotlivej súťaže.

 

HRACÍ DEŇ:

Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota v rámci prideleného víkendu.

 

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

Začiatok prvého zápasu je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu je najneskôr o 18:00 hod. V prípade dohrávky počas pracovného týždňa začiatok zápasu je najskôr o 16:00 hod., najneskôr o 19:00 hod.; v prípade, ak sa družstvá nedohodnú inak. Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB, schvaľuje riadiaci orgán súťaže pre príslušný región. 

 

ROZLOSOVANIE ZÁPASOV: 

Rozlosovanie zápasov určí príslušný regionálny sekretár v rozpise zápasov na celú sezónu.

 

POSTUP A ZOSTUP: 

Zo súťaže sa postupuje na Majstrovstvá Slovenska v zmysle schváleného postupového kľúča. Zo súťaže sa nezostupuje.

 

OFICIÁLNA LOPTIČKA: 

Loptička bielej farby schválená IFF.

 

HRACIA PLOCHA: 

40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu; minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m (počet hráčov na ihrisku 5+1). 

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie, stredová čiara a bránkoviska podľa pravidiel florbalu.

 

URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:

• vyšší počet bodov

• vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

• gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

• gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

 

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA: 

• tréner s platnou trénerskou licenciou Tréner v príprave – Trénerská licencia D;

• vyškolený vedúci družstva je povinný.

 

ŠTARTOVNÉ DO SÚŤAŽE:

60,00 €

 

SÚŤAŽNÁ ZÁBEZPEKA:

90,00 €

 

PLATBY ZASIELAŤ NA ČÍSLO ÚČTU SZFB:

Bankové spojenie SZFB

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840

 

VYRIABILNÉ SYMBOLY PRE PLATBY ZA REGIONÁLNE SÚŤAŽE:

Bratislavský región                               19101000XX

(na posledné dve miesta XX treba dať číslo klubu napr.: klub má číslo 20 napíše sa VS: 9101001020)

 

SÚŤAŽNO-ORGANIZAČNÝ POPLATOK:

20,00 € / zápas

 

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov vystaví klubovým družstvám pred sezónou platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami. Ekonomický úsek SZFB stanový termín, do ktorého budú musieť klubové družstvá súťažno-organizačný poplatok v plnej výške uhradiť.

 

ZABEZPEČENIE ROZHODCOV:

Zabezpečuje KRO SZFB pre príslušný región. Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na jeden zápas.

 

ŠPORTOVÁ HALA:

Schvaľuje riadiaci orgán pre príslušný región, ktorý sa riadi predpisom pre kategorizáciu športových hál. 

Žiadosti o schválenie športovej haly, v ktorej sa budú konať Vaše domáce zápasy, posielajte spolu s prihláškou do regionálnej súťaže na predpísanom tlačive e-mailom na adresu matrika@szfb.sk, aj na e-mailovú adresu sekretarszfb.ba@szfb.sk, alebo poštou na adresu SZFB do termínu, kedy je stanovená uzávierka prihlášok.

 

BRÁNKY:

IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

 

MANTINELY:

Na každom turnaji, zápase povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

 

ORGANIZÁTOR:

Každý organizátor organizuje zápas podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

Každý organizátor zaistí šatne pre zúčastnené družstvá a rozhodcov.

 

VYMEDZENIE PRIESTORU PRE DIVÁKOV:

Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy a do priestorov pre striedanie hráčov.

 

DRUŽSTVO:

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho hráči majú vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie nosenie. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie.

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho brankári majú správnu brankársku výstroj. Látky, ktoré sa lepia alebo ovplyvňujú trenie, sú zakázané. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala viac ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky, futbalové rukavice).

 

ROZHODCA:

Pred zápasom skontrolovať rozmery florbalového ihriska podľa predpisu jednotlivej súťaže.

Pred zápasom skontrolovať čiary na florbalovom ihrisku: body na vhadzovanie, stredová čiara a bránkoviska podľa pravidiel florbalu.

Počas zápasu vysvetliť chyby a zamedziť tak opakovaniu priestupkov v budúcnosti.

Vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť na ihrisku a v dianí z pohľadu florbalu.

Nedovoliť, aby diváci v hale kričali neprimeraným spôsobom a urážali, porušovali morálku.

Spolupracovať s trénermi a hráčmi, aby ich hra bavila a mali chuť hrať.

Využívať skúsených rozhodcov s citom pre hru a chuťou učiť novú generáciu.

Riadiť sa Súťažným poriadkom SZFB, podľa článok 11, jednotlivými smernicami, ktoré vydal SZFB.

 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:

Na zápas, turnaj je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne označená a má dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu pri zápase. Za ZS sa ale považuje i lekár prítomný na striedačke domáceho družstva - organizátora súťažného zápasu. Zdravotná služba je povinná mať pri sebe lekárničku. Lekárnička musí obsahovať základný zdravotnícky materiál, aby bola schopná vykonať ošetrenie či záchranu života v prípade ohrozenia.

 

SCHÔDZKA S RODIČMI:

Minimálne jedenkrát za sezónu vykonať schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach, vysvetliť princíp jednotlivej súťaže podľa predpisu súťaže.

 

ORIGINÁL ZÁPIS O STRETNUTÍ POSIELAŤ:

Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu sekretariátu BA SZFB:

Slovenský zväz florbalu 

Junácka 6

832 80 Bratislava

Slovenská republika

 

HLÁSENKA:

Hlásenku o zápase, turnaji je potrebné zadať do informačného systému s vyplnenými všetkými údajmi.

Ak nie je hlásenka zadaná v informačnom systéme min. 20 dní pred termínom konania stretnutia, je pristúpené k sankcii v podobe pokuty.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA SÚŤAŽ, ŠTATISTIKY SÚŤAŽE:

Sekretár príslušného regiónu – e-mail: sekretarszfb.ba@szfb.sk.

 

OSTATNÉ USTANOVENIA:

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Predpis súťaže sa môže zmeniť podľa počtu prihlásených družstiev. Hrá sa na území SR.

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený udeľovať poriadkové pokuty za jednotlivé priestupky. Pokuty sú obratom po udelení zadané do informačného systému SZFB. Povinnosťou je klub o udelenej pokute informovať e-mailovou správou. Prehrešky spojené s usporiadaním stretnutia sankcionovať najneskôr do 30 dní. Vypracovať rozhodnutie Ligovou komisiou SZFB pre príslušný región.

 

DODATOČNÉ USTANOVENIE: 

Minimálny počet hráčov družstva (5+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie.

Hráči uvedení v súpiske môžu štartovať v súťažných zápasoch za družstvo, na ktorého súpiske sú uvedení. Za družstvo môžu nastúpiť v jednom ligovom zápase vždy dvaja z každej inej súpisky iných družstiev toho istého klubu, štartujúci v rovnakej vekovej kategórii. Tretí hráč zo súpisky iného družstva toho istého klubu rovnakej vekovej kategórie môže na zápas nastúpiť, iba ak sa jedná o brankára. Hráč, ktorý za družstvo nastúpil v určitý deň už nie je oprávnený v rovnaký deň nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú vekovú kategóriu a rovnakú úroveň súťaže.

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SZFB:

Regionálna súťaž v súťažnom ročníku vrcholí záverečným turnajom – Majstrovstvami Slovenska, ktoré sa uskutočňujú v termíne od 1. mája do 15. júna kalendárneho roka. Hlavným organizátorom záverečných turnajov je SZFB v spolupráci s klubmi SZFB, určuje Prezídium SZFB na základe výberového konania. 

Regionálna súťaž je dlhodobá súťaž, ktorej účastníkmi sú minimálne tri družstvá z prislúchajúceho regiónu a odohrajú navzájom minimálne tri regionálne turnaje, zápasy.

Na Majstrovstvá Slovenska postupujú najlepšie družstvá z regionálnych líg podľa postupového kľúča mládeže:

1. Regióny v ktorých prebehne regionálna súťaž majú zabezpečené 2 postupové miesta na Majstrovstvá Slovenska v prislúchajúcej vekovej kategórii.

2. Regióny, v ktorých neprebehne regionálna súťaž a prebehne kvalifikačný turnaj, zápas, budú mať zabezpečené jedno postupové miesto na Majstrovstvá Slovenska v prislúchajúcej vekovej kategórii.

3. Regióny, v ktorých je prihlásený len jeden účastník, postupuje na Majstrovstvá Slovenska priamo.

Nevyužité postupové miesto z regiónov prechádza postupne na regióny s najvyšším počtom účastníkov regionálnej súťaži, rozhoduje Prezídium SZFB. Majstrovstvá Slovenska sa riadia Predpisom turnaja. Majstrovstiev Slovenska sa môže zúčastniť družstvo, ktoré splní podmienky podľa Predpisu turnaja, odohralo v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž podľa postupového kľúča mládeže vo svojej kategórii a má vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB. 

Pokiaľ sa družstvo zúčastní Majstrovstiev Slovenska SZFB a neodohrá celý turnaj podľa rozpisu zápasov nemá nárok sa v nasledujúcom roku zúčastniť týchto turnajov.

 

VYPĹŇANIE TLAČENÉHO ZÁPISU:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí SZFB.

 

VYPĹŇANIE ZÁKLADNÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu. Usporiadateľ zápasu má za povinnosť bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF, a to do 60 minút.

 

VYPĹŇANIE TECHNICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej manuálne udalosti (zostava družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.). Organizátor zápasu, turnaja je povinný vyplniť technický on-line prenos do 24.00 hodiny v nasledujúci deň po dni konania zápasu v stretnutiach regionálnych súťaží. 

 

PRIHLASOVANIE DO REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE:

Prihlášku do regionálnej súťaže treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu matrika@szfb.sk, aj na e-mailovú adresu sekretarszfb.ba@szfb.sk príslušného regionálneho sekretára, alebo poštou na adresu SZFB do termínu 31.08.2017, kedy je stanovená uzávierka prihlášok. Po uzávierke prihlášok dostanú regionálne rady informáciu o stave prihlásených družstiev v príslušnom regióne.

Družstvo, ktoré nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude pripustené do regionálnej súťaže.

 

ZAČIATOK A KONIEC POSIELANIE SVOJICH TERMÍNOV ŠPORTOVÝCH HÁL DO REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE:

Začiatok dňa 04.09.2017, koniec dňa 08.09.2017.

 

VYTVORENÝ ROZPIS SÚŤAŽE:

Všetky prihlásené družstvá dostanú na vytvorené e-mailové adresy ...@szfb.sk zo strany SZFB, Rozpis súťaže, a to do dňa 11.09.2017.

 

ZVOLANIE REGIONÁLNYCH SCHODZÍ, STRETNUTIE REGIONÁLNEJ RADY:

Regionálne rady uskutočnia stretnutie všetkých klubov, ktoré patria do príslušného regiónu, po skončení všetkých súťaží, ktoré sa konali v ich regióne, najneskôr do 31. mája kalendárneho roka.