Staršia prípravka - Predpis súťaže

PREDPIS SÚŤAŽE
Staršia prípravka | sezóna 2015/16 | kód súťaže: ZASP 
 
• Vekové kategórie pre účasť:
Staršia prípravka - ročníky nar. 2005 a 2006 a mladšia prípravka - ročník nar. 2007 a 2008 a mladší, minimálny vek 7 rokov v deň zápasu.
• Spôsob súťaže:
Každý s každým (turnajovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži v schválenej hale pre staršiu prípravku, na svoje náklady. Na každom turnaji bude vyhodnotenie turnaja, resp. odovzdanie ocenení každému družstvu (napr. formou sladkostí pre každého hráča). Po predložení účtovného dokladu o nákupe ocenení bude organizátorovi turnaja preplatená suma do výšky 20,00 €. Na posledných turnajoch aktuálnej sezóny zabezpečí regionálny sekretár každému prihlásenému družstvo pohár spolu s medailami. 
• Hodnotenie výsledkov:
Každý turnaj sa vyhodnocuje samostatne!!! Nevedie sa dlhodobá tabuľka v súťaži!!! 
Za víťazstvo sa družstvu do turnajovej tabuľky prideľujú 2 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu.
Po skončení turnaja sa turnajová tabuľka vynuluje a na ďalšom turnaji prebieha hodnotenie výsledkov v turnajovej tabuľke od začiatku. 
Zobrazenie aktuálnych výsledkov na stránke http://statistiky.szfb.sk/.
• Individuálne štatistiky hráčov:
Behom súťaže nebudú zaznamenané do zápisu o stretnutí individuálne štatistiky hráčov. Individuálne štatistiky hráčov sa v ISF nezobrazujú.
• Hrací čas:
3 x 10 min. super hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 45 minút. Posledná minúta každej tretiny sa hrá čistý čas. Čas sa zastavuje pri time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Počas trestného strieľania sa hrací čas nezastavuje. Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 5-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 5 minút pred zápasom). Usporiadateľ turnaja je povinný sprístupniť priestor športovej haly 30 minúť pred začiatkom prvého stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 30 minút pred začiatkom prvého stretnutia.
• Hrací deň:
Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia nedeľa v rámci prideleného víkendu.
• Povolené časy začiatkov zápasov: 
Začiatok prvého zápasu turnaja je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu turnaja je najneskôr o 16:00 hod.
• Postup a zostup: 
Zo súťaže sa nepostupuje, ani sa z nej nezostupuje. Pre kategóriu SP bude pre záujemcov vyhlásený otvorený celoslovenský turnaj KM SZFB. Propozície budú zverejnené do 31.01. každého roku.
• Oficiálna loptička: 
Loptička bielej farby schválená IFF.
• Hracia plocha: 
Minimálny rozmer 18 m x 10 m, maximálny rozmer 22 m x 12 m (počet hráčov na ihrisku 3+1); 
Na ihrisku sú vyznačené malé bránkoviska podľa pravidiel florbalu. Pri rozmere hracej plochy je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2 m od zadného mantinelu. Organizátor vyznačí malé bránkovisko podľa rozmeru hracej plochy.
• Určenie poradia družstiev v turnajovej tabuľke:
- vyšší počet bodov
- vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov
- gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch
- gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov
• Počet hráčov na ihrisku:
3+1
• Tresty: 
Za priestupok uvedený v pravidlách florbalu (str.21 až 22) pod bodom 605 (priestupky, ktoré vedú k dvojminútovému vylúčeniu na trestnú lavicu) bude uskutočnené trestné strieľanie, podľa pravidiel florbalu (str.26) pod bodom 618 (vylúčenie spojené s trestným strieľaním). Počas trestného strieľania sa hrací čas nezastavuje.
• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 
Tréner s licenciou sa odporúča, vyškolený vedúci družstva je povinný.
• Štartovné do súťaže:
30,00 €  
• Súťažná zábezpeka:
20,00 €
• Platby zasielať na číslo účtu SZFB:
2622838325/1100
• Odmena rozhodcovi:
Jeden licencovaný rozhodca SZFB na zápas, odmena 3,00 € netto. 
Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, turnaja pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom!!! V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim orgánom.
• Zabezpečenie rozhodcov:
Zabezpečuje KRD SZFB pre príslušný región.
• Bránky:
IFF – certifikovaný upravený rozmer 160 cm x 85 cm. Hrá sa na znížené bránky o 30 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok (konštrukcie na bránky k zapožičaniu na adrese sekretariátu SZFB).
• Mantinely:
Na každom turnaji sa odporúča hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF. Pokiaľ sa na turnaji nenachádzajú certifikované mantinely – IFF, usporiadateľ turnaja určí výšku, nad ktorú bude odpískané rozohranie. Odporúčaná výška, nad ktorú bude odpískané rozohranie, 0,5 m. Rozohráva sa na mieste, kde loptička opustila hraciu plochu, 1,5 m od steny, nikdy však nie za pomyselnou predĺženou bránkovou čiarou.
• Organizátor turnaja:
Každý organizátor organizuje turnaj podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.
Každý organizátor zabezpečí športovú halu (telocvičňu) podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.
• Organizátor turnaja – vymedzenie priestoru pre divákov:
Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy.
• Organizátor turnaja – schôdzka s rodičmi:
Minimálne jedenkrát za sezónu vykonať schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach.
• Originál zápis o stretnutí posielať:
Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu sekretariátu SZFB:
Ondrej Balák
Nitrianska 523
Šintava 92551
• Hlásenka:
Hlásenku o zápase, turnaji je potrebné zadať do informačného systému s vyplnenými všetkými údajmi.
Hlásenku o zápase, turnaji je usporiadateľ stretnutia povinný zadať do informačného systému najneskôr 30 dní pred zápasom.
• Zodpovedná osoba za súťaž, štatistiky súťaže:
Sekretár príslušného regiónu.
• Ostatné ustanovenie:
Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Hrá sa na území SR.
• Dodatočné ustanovenia: 
Minimálny počet hráčov družstva (3+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie (s využitím ustanovenia súťažného poriadku o pôsobení hráčov v inom klube). 
• Termín, miesto otvoreného celoslovenského turnaja KM SZFB v kategórii staršia prípravka:
Určí komisia mládeže v mesiaci máj – jún príslušného kalendárneho roka.
• Zápis o stretnutí SP SZFB:
Družstvá používajú Zjednodušený Zápis o stretnutí SZFB.
• Vypĺňanie zjednodušeného tlačeného zápisu:
Podľa pokynov pre vyplňovanie Zjednodušeného Zápisu o stretnutiach SZFB. 
• Vypĺňanie základného elektronického zápisu:
Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín) zápasu. Usporiadateľ zápasu má za povinnosť
bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF.