Mladší žiaci - Predpis súťaže

 

PREDPIS SÚŤAŽE

 

Mladší žiaci | sezóna 2015/16 | kód súťaže: ZAMZ 

 

 

 

• Vekové kategórie pre účasť:

 

Mladší žiaci - ročníky nar. 2003 a 2004 a staršia prípravka - ročník nar. 2005 a 2006.

 

• Spôsob súťaže:

 

Každý s každým (turnajovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži v schválenej hale pre mladších žiakov, na svoje náklady.

 

• Hodnotenie výsledkov:
Dlhodobá tabuľka. Do tabuľky sa prideľujú 2 body za víťazstvo, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu.

 

Zobrazenie aktuálnych výsledkov na stránke http://statistiky.szfb.sk/.

 

• Individuálne štatistiky hráčov:

 

Behom súťaže nebudú zaznamenané do zápisu o stretnutí individuálne štatistiky hráčov. Individuálne štatistiky hráčov sa v ISF nezobrazujú.

 

• Hrací čas:

 

3 x 12 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 50 minút.
Posledná minúta každej tretiny sa hrá čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 5-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 5 minút pred zápasom). Usporiadateľ turnaja je povinný sprístupniť priestor športovej haly 30 minúť pred začiatkom prvého stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 30 minút pred začiatkom prvého stretnutia.

 

• Hrací deň:

 

Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota v rámci prideleného víkendu.

 

• Povolené časy začiatkov zápasov: 

 

Začiatok prvého zápasu turnaja je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu turnaja je najneskôr o 18:00 hod.

 

• Postup a zostup: 

 

Zo súťaže sa nepostupuje, ani sa z nej nezostupuje. Pre kategóriu MZ bude pre záujemcov vyhlásený otvorený celoslovenský turnaj KM SZFB. Propozície budú zverejnené do 31.01. každého roku.

 

• Oficiálna loptička: 

 

Loptička bielej farby schválená IFF.

 

• Hracia plocha: 

 

Minimálny rozmer 28 m x 14 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 5+1); 

 

Na ihrisku sú vyznačené bránkoviska podľa pravidiel florbalu. Pri minimálnom a maximálnom rozmere hracej plochy je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 m od zadného mantinelu. Organizátor vyznačí malé aj veľké bránkovisko podľa minimálneho a maximálneho rozmeru hracej plochy.

 

• Určenie poradia družstiev v tabuľke:

 

- vyšší počet bodov

 

- vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

 

- gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

 

- gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

 

• Počet hráčov na ihrisku:

 

5+1

 

• Tresty: 

 

Podľa platných pravidiel florbalu.

 

• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 

 

Tréner s licenciou sa odporúča, vyškolený vedúci družstva je povinný.

 

• Štartovné do súťaže:

 

30,00 € 

 

• Súťažná zábezpeka:

 

20,00 €

 

• Platby zasielať na číslo účtu SZFB:

 

2622838325/1100

 

• Odmena rozhodcovi:

 

Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na zápas, odmena 5,00 € netto jeden rozhodca. 

 

Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, turnaja pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom!!! V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim orgánom.

 

• Zabezpečenie rozhodcov:

 

Zabezpečuje KRD SZFB pre príslušný región.

 

• Bránky:

 

IFF – certifikovaný upravený rozmer 160 cm x 100 cm. Hrá sa na znížené bránky o 15 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok (konštrukcie na bránky k zapožičaniu na adrese sekretariátu SZFB).

 

• Mantinely:

 

Na každom turnaji, zápase povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

 

• Organizátor turnaja:

 

Každý organizátor organizuje zápas, turnaj podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

 

Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

 

• Organizátor turnaja – vymedzenie priestoru pre divákov:

 

Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy.

 

• Organizátor turnaja – schôdzka s rodičmi:

 

Minimálne jedenkrát za sezónu vykonať schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach.

 

• Originál zápis o stretnutí posielať:

 

Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu sekretariátu SZFB:

 

Ondrej Balák

Nitrianska 523

Šintava 92551

 

• Hlásenka:

 

Hlásenku o zápase, turnaji je potrebné zadať do informačného systému s vyplnenými všetkými údajmi.

 

Hlásenku o zápase, turnaji je usporiadateľ stretnutia povinný zadať do informačného systému najneskôr 30 dní pred zápasom.

 

• Zodpovedná osoba za súťaž, štatistiky súťaže:

 

Sekretár príslušného regiónu.

 

• Ostatné ustanovenie:

 

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Hrá sa na území SR.

 

• Dodatočné ustanovenie: 

 

Minimálny počet hráčov družstva (5+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie (s využitím ustanovenia súťažného poriadku o pôsobení hráčov v inom klube). 

 

• Termín, miesto otvoreného celoslovenského turnaja KM SZFB v kategórii mladší žiaci:

 

Určí komisia mládeže v mesiaci máj – jún príslušného kalendárneho roka.

 

• Zápis o stretnutí MZ SZFB:

 

Družstvá používajú Zjednodušený Zápis o stretnutí SZFB.

 

• Vypĺňanie zjednodušeného tlačeného zápisu:

 

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zjednodušeného Zápisu o stretnutiach SZFB. 

 

• Vypĺňanie základného elektronického zápisu:

 

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín) zápasu. Usporiadateľ zápasu má za povinnosť

 

bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF.