2. liga muži - Predpis súťaže

PREDPIS SÚŤAŽE

2. liga mužov - regionálna | sezóna 2015/16 | kód súťaže: ZAM2

 

• Vekové kategórie pre účasť:

Muži - ročníky nar. 1996 a starší, juniori - ročníky nar. 1997 a 1998, dorastenci - ročník nar. 1999. a dorastenci 2000 s potvrdením od rodiča a lekára doručeným mailovou formou na VV ZAP

• Spôsob súťaže:

Každý s každým (doma a vonku). Počet kôl (1-kolovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať svoj domáci zápas pre súťaž v schválenej hale pre mužov, na svoje náklady.

• Hodnotenie výsledkov:

Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu do tabuľky 0 bodov. Zobrazovanie výsledkov od spustenia ISF na stránke http://statistiky.szfb.sk/.

• Individuálne štatistiky hráčov:

Individuálne štatistiky hráčov sa v ISF zobrazujú. Od spustenia ISF na stránke http://statistiky.szfb.sk/.

• Hrací čas:

3 x 20 min. (čistý čas), 2 x 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 120 minút. 

Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 20-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 25 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 45 minúť pred začiatkom stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 30 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia.

• Hrací deň:

Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota alebo nedeľa v rámci prideleného víkendu. Družstvá môžu požiadať o zmenu hracieho dňa stretnutia, čo však podlieha schváleniu riadiaceho orgánu súťaže - sekretárovi ZAP-SZFB. Záverečné 4. kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny hracieho dňa. Proti rozhodnutiu sekretára je možné sa odvolať na VV ZAP SZFB, a druhostupňovo na LK SZFB.

• Povolené časy začiatkov zápasov: 

Počas víkendov a sviatkov začiatok zápasu je najskôr o 8:00 hod., najneskôr o 18:00 hod. Počas pracovného týždňa po dohode so súperom začiatok zápasu je najskôr o 18:00 hod., najneskôr o 20:00 hod. 

• Postup a zostup: 

Zo súťaže sa postupuje do 1. ligy mužov v zmysle schváleného postupového kľúča. Zo súťaže sa nezostupuje.V prípade ak je v regióne otvorená súťaž M3, zostupujúceho určí príslušný regionálny výbor. 

• Oficiálna loptička: 

Loptička bielej farby schválená IFF.

• Hracia plocha: 

40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu (počet hráčov na ihrisku 5+1). Na ihrisku sú vyznačené bránkoviska podľa pravidiel florbalu.

• Určenie poradia družstiev v tabuľke:

- vyšší počet bodov

- vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

- gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

- gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

• Počet hráčov na ihrisku:

5+1

• Tresty: 

Podľa platných pravidiel florbalu.

• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 

Tréner s licenciou sa odporúča, vyškolený vedúci družstva sa odporúča.

• Hodnotenie výsledkov play-off:

Stretnutie v play-off sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu, ak sa zápas v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, musí nasledovať 10-minútové predĺženie s počtom hráčov na ihrisku 5 na 5. Hrá sa dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 2-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Počas predĺženia sa čas meria ako v riadnom hracom čase. Predĺženie sa nedelí na tretiny. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú trestné strieľania. Po poslednom zápase play-off oficiálny víťaz mužov príslušného regiónu za sezónu 2015/2016. 

• Trestné strieľania po predĺžení:  

Trestné strieľanie vykoná z každého družstva postupne 5 hráčov v poli (každý hráč má 1 strieľanie). Ak sa nerozhodne, tí istí hráči strieľajú po jednom, kým sa nerozhodne (pri trestnom strieľaní sa družstvá striedajú po jednom hráčovi). Bránku, na ktorú sa bude strieľať, určí rozhodca. O poradí družstiev pri trestnom strieľaní losujú kapitáni. Víťaz rozhodne, kto začne. Kapitáni, alebo členovia realizačných tímov, písomne informujú rozhodcov a stolík zapisovateľov o číslach a presnom poradí hráčov, ktorí nastúpia na trestné strieľanie. Rozhodcovia sú zodpovední za to, že trestné strieľania prebehnú tak, ako boli nahlásené. Ak sa počas trestného strieľania rozhodne, zápas sa skončí (víťaz vyhráva s konečným výsledkom plus 1 gól). Počas 1.série trestných strieľaní je rozhodnuté, ak jedno družstvo vedie o vyšší počet gólov, ako je počet strieľaní, ktoré má ešte súper k dispozícii. Počas extra sérií trestných strieľaní je rozhodnuté, ak jedno družstvo strelilo o 1 gól viac ako druhé, pričom obe družstvá uskutočnili rovnaký počet trestných strieľaní. Počas trestných strieľaní v extra sériách nemusia hráči nastúpiť v rovnakom poradí ako v základnej sérii. Hráč však nesmie uskutočniť 3. strieľanie, kým všetci ostatní nominovaní hráči nestrieľali 2-krát, atď... Ak niektorému hráčovi počas trestného strieľania bude uložený akýkoľvek trest, kapitán družstva musí rozhodnúť o jeho nahradení iným hráčom v poli, ktorý pôvodne na trestné strieľania nominovaný nebol. Ak je takto potrestaný brankár, musí byť nahradený náhradným brankárom. Ak družstvo náhradného brankára nemá, má družstvo 3 minúty na to, aby hociktorého hráča z poľa, ktorý nebol nominovaný na trestné strieľanie, vybavil na post brankára. Tieto 3 minúty sa nesmú využiť na jeho rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvedený v zápise zo zápasu aj s časom výmeny. Ak družstvo nemôže na trestné strieľanie nominovať 5 hráčov, môže uskutočniť len toľko strieľaní, koľko hráčov nominovali. Toto platí aj pre extra série trestných strieľaní. 

• Spôsob play-off:  

Štvrťfinále sa hrá na dva víťazné zápasy. 1. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti, 2. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po základnej časti a v prípade rozhodujúceho 3. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti. 

Semifinále sa hrá na dva víťazné zápasy, 1. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti, 2. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po základnej časti a v prípade rozhodujúceho 3. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti.

Finále sa hrá na dva víťazné zápasy, 1. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti, 2. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po základnej časti a v prípade rozhodujúceho 3. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po základnej časti.

• Určenie dvojíc pre play-off, štvrťfinále:  

po základnej časti 3. / 6. družstvo odohrá štvrťfinále A;

po základnej časti 4. / 5. družstvo odohrá štvrťfinále B;

po štvrťfinále        2. / víťaz štvrťfinále A odohrá semifinále;

po štvrťfinále        1. / víťaz štvrťfinále B odohrá semifinále;

po semifinále        nasleduje finále

 

• Štartovné do súťaže:

150,00 €

• Súťažná zábezpeka:

150,00 €

• Odmena rozhodcovi:

Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na zápas, odmena 20,00 € netto jeden rozhodca. 

Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, turnaja pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom !!! V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim orgánom.

• Zabezpečenie rozhodcov:

Zabezpečuje KRD SZFB pre príslušný región.

• Bránky:

IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

• Mantinely:

Na každom zápase povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

• Organizátor turnaja:

Každý organizátor organizuje zápas podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

• Originál zápis o stretnutí posielať:

Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu:

 

Ondrej Balák

Nitrianska 523

92551 Šintava

 

• Hlásenka:

Najneskôr 30 dní pred konaním zápasu, forma hlásenky: ISF

• Zodpovedná osoba za súťaž, štatistiky súťaže:

Sekretár príslušného regiónu.

• Ostatné ustanovenie:

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Hrá sa na území SR.

• Dodatočné ustanovenie: 

Minimálny počet hráčov družstva (5+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie.

• Vypĺňanie tlačeného zápisu:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí SZFB.

• Vypĺňanie elektronického zápisu:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu. Usporiadateľ zápasu má za povinnosť vyplniť technický on-line prenos do 24 hodín od ukončenia zápasu. 

Počas play-off zápasov M2 v sezóne 2014/15 sa usporiadateľovi vypĺňanie textového zápisu súbežne so zápisom o stretnutí odporúča.