Juniori - Predpis súťaže

PREDPIS SÚŤAŽE

Juniori - regionálna | sezóna 2015/16 | kód súťaže: ZAJ

 

• Vekové kategórie pre účasť:

Juniori - ročníky nar. 1997 a 1998, dorastenci - ročník nar. 1999 a 2000, *s potvrdením od rodiča a lekára doručeným mailovou formou na VV ZAP starší žiaci nar. 2001 a nar.2002 (*opravene 5.11.2015)

• Spôsob súťaže:

Každý s každým 2x turnajovo, Počet turnajov 7. Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať svoj domáci turnaj pre súťaž v schválenej hale pre mužov na svoje náklady.

• Hodnotenie výsledkov:

Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu do tabuľky 0 bodov. Zobrazovanie výsledkov od spustenia ISF na stránke http://statistiky.szfb.sk/.

• Individuálne štatistiky hráčov:

Individuálne štatistiky hráčov sa v ISF zobrazujú. Od spustenia ISF na stránke http://statistiky.szfb.sk/.

• Hrací čas:

3 x 20 min. (hrubý čas), posledná minúta každej tretiny čistý čas, 2 x 5 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 90 minút. 

Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 10 -minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 10 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 30 minút pred začiatkom turnaja. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 30 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia.

• Hrací deň:

Hracím dňom stretnutia sobota alebo nedeľa v rámci prideleného víkendu. Družstvá môžu požiadať o zmenu hracieho dňa stretnutia, čo však podlieha schváleniu riadiaceho orgánu súťaže - sekretárovi ZAP-SZFB. Proti rozhodnutiu sekretára je možné sa odvolať na VV ZAP SZFB, a druhostupňovo na LK SZFB.

• Povolené časy začiatkov zápasov: 

Počas víkendov a sviatkov začiatok zápasu je najskôr o 8:00 hod., najneskôr o 18:00 hod.

• Postup a zostup: 

Víťaz základnej časti postupuje do baráže o postup do Juniorskej Extraligy

• Oficiálna loptička: 

Loptička bielej farby schválená IFF.

• Hracia plocha: 

40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu (počet hráčov na ihrisku 5+1). Na ihrisku sú vyznačené bránkoviska podľa pravidiel florbalu.

• Určenie poradia družstiev v tabuľke:

- vyšší počet bodov

- vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

- gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

- gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

• Počet hráčov na ihrisku:

5+1

• Tresty: 

Podľa platných pravidiel florbalu.

• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 

Tréner s licenciou sa odporúča, vyškolený vedúci družstva sa odporúča.

• Štartovné do súťaže:

60,00 €

• Súťažná zábezpeka:

40,00 €

• Odmena rozhodcovi:

Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na zápas, odmena 15,00 € netto jeden rozhodca. 

Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, turnaja pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom !!! V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim orgánom.

• Zabezpečenie rozhodcov:

Zabezpečuje KRD SZFB pre príslušný región.

• Bránky:

IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

• Mantinely:

Na každom zápase povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

• Organizátor turnaja:

Každý organizátor organizuje zápas podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

• Originál zápis o stretnutí posielať:

Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu:

 

Ondrej Balák

Nitrianska 523

92551 Šintava

 

• Hlásenka:

Najneskôr 30 dní pred konaním zápasu, forma hlásenky: ISF

• Zodpovedná osoba za súťaž, štatistiky súťaže:

Sekretár príslušného regiónu.

• Ostatné ustanovenie:

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Hrá sa na území SR.

• Dodatočné ustanovenie: 

Minimálny počet hráčov družstva (5+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie.

• Vypĺňanie tlačeného zápisu:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí SZFB.

• Vypĺňanie elektronického zápisu:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu. Usporiadateľ zápasu má za povinnosť vyplniť technický on-line prenos do 48 hodín od ukončenia zápasu.