Mladší žiaci - pravidlá

PREDPIS SÚŤAŽE

Mladší žiaci | sezóna 2015/16 | kód súťaže: BAMZ 

 

• Vekové kategórie pre účasť:

Mladší žiaci - ročníky nar. 2003 a 2004 a staršia prípravka - ročník nar. 2005 a 2006.

• Spôsob súťaže:

Každý s každým (turnajovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži v schválenej hale pre mladších žiakov, na svoje náklady. Na každom turnaji bude vyhodnotenie turnaja, resp. odovzdanie ocenení každému družstvu (napr. formou sladkostí pre každého hráča). Po predložení účtovného dokladu o nákupe ocenení bude organizátorovi turnaja preplatená suma do výšky 20,00 €. Na posledných turnajoch aktuálnej sezóny zabezpečí regionálny sekretár každému prihlásenému družstvo pohár spolu s medailami. 

• Hodnotenie výsledkov:

Každý turnaj sa vyhodnocuje samostatne!!! Nevedie sa dlhodobá tabuľka v súťaži!!! 

Za víťazstvo sa družstvu do turnajovej tabuľky prideľujú 2 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu.

Po skončení turnaja sa turnajová tabuľka vynuluje a na ďalšom turnaji prebieha hodnotenie výsledkov v turnajovej tabuľke od začiatku. 

Zobrazenie aktuálnych výsledkov na stránke http://statistiky.szfb.sk/.

• Individuálne štatistiky hráčov:

Behom súťaže nebudú zaznamenané do zápisu o stretnutí individuálne štatistiky hráčov. Individuálne štatistiky hráčov sa v ISF nezobrazujú.

• Hrací čas:

3 x 10 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 50 minút. Čas sa nezastavuje. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 5-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 5 minút pred zápasom). Usporiadateľ turnaja je povinný sprístupniť priestor športovej haly 30 minúť pred začiatkom prvého stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 30 minút pred začiatkom prvého stretnutia.

• Hrací deň:

Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota v rámci prideleného víkendu.

• Povolené časy začiatkov zápasov: 

Začiatok prvého zápasu turnaja je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu turnaja je najneskôr o 18:00 hod.

• Rozlosovanie v aktuálnej súťaži medzi červeným, oranžovým a zeleným základným turnajom: 

Rozlosovanie červených, oranžových a zelených základných turnajov, určí príslušný regionálny sekretár v rozpise zápasov na celú sezónu. Usporiadateľ základného turnaja pošle e-mailom, na adresu príslušného regionálneho sekretára, ihneď po skončení jednotlivého základného turnaja, konečné umiestnenie jednotlivých družstiev na základnom turnaji.

• Postup a zostup: 

Zo súťaže sa postupuje na MSR v zmysle schváleného postupového kľúča. Zo súťaže sa nezostupuje. Propozície na MSR budú zverejnené do 31.01. každého roku.

Na záver sezóny usporiada Výkonný výbor príslušného regiónu semifinálový a finálový kvalifikačný turnaj, pre družstvá, ktoré hrajú regionálnu súťaž v aktuálnej sezóne. Na MSR postupujú dve družstvá, ktoré sa umiestnia vo finálovom kvalifikačnom turnaji, príslušného regiónu na 1. a 2. mieste. Náklady na semifinálový a finálový kvalifikačný turnaj hradí SZFB (hala, rozhodcovia, zapisovateľ, časomiera).

Rozlosovanie červených, oranžových a zelených semifinálových kvalifikačných turnajov, určí príslušný regionálny sekretár, na základe jednotlivých turnajových umiestnení, ktoré družstvá obsadili počas aktuálnej sezóny v jednotlivých turnajoch (celkový priemer umiestnenia 1., 2., 3. miesto, jedno družstvo zo všetkých turnajov). Po poslednom základnom turnaji, vytvorí príslušný regionálny sekretár, rozpis semifinálových turnajov. 

• Oficiálna loptička: 

Loptička bielej farby schválená IFF.

• Hracia plocha: 

Minimálny rozmer 28 m x 14 m, maximálny rozmer 32 m x 16 m (počet hráčov na ihrisku 5+1); 

Na ihrisku sú vyznačené bránkoviska podľa pravidiel florbalu. Pri minimálnom a maximálnom rozmere hracej plochy je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 m od zadného mantinelu. Organizátor vyznačí malé aj veľké bránkovisko podľa minimálneho a maximálneho rozmeru hracej plochy.

• Určenie poradia družstiev v tabuľke:

- vyšší počet bodov

- vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

- gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

- gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

• Počet hráčov na ihrisku:

5+1

• Tresty: 

Podľa platných pravidiel florbalu.

• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 

Tréner s licenciou sa odporúča, vyškolený vedúci družstva je povinný.

• Štartovné do súťaže:

30,00 € 

• Súťažná zábezpeka:

20,00 €

• Platby zasielať na číslo účtu SZFB:

2622838325/1100

• Variabilné symboly pre platby za regionálne súťaže:

Bratislavský región                               19101000XX

(na posledné dve miesta XX treba dať číslo klubu napr.: klub má číslo 20 napíše sa VS: 9101001020)

• Odmena rozhodcovi:

Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na zápas, odmena 5,00 € netto jeden rozhodca. 

Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, turnaja pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom!!! V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim orgánom.

• Zabezpečenie rozhodcov:

Zabezpečuje KRD SZFB pre príslušný región.

• Bránky:

IFF – certifikovaný upravený rozmer florbalovej bránky 160 cm x 100 cm. Hrá sa na znížené bránky o 15 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok (znižovače bránok na bránky IFF k zapožičaniu na adrese sekretariátu SZFB).

• Mantinely:

Na každom turnaji, zápase povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

• Organizátor turnaja:

Každý organizátor organizuje zápas, turnaj podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

• Organizátor turnaja – vymedzenie priestoru pre divákov:

Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy.

• Organizátor turnaja – schôdzka s rodičmi:

Minimálne jedenkrát za sezónu vykonať schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach.

• Originál zápis o stretnutí posielať:

Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu sekretariátu SZFB:

Slovenský zväz florbalu 

Junácka 6

832 80 Bratislava

Slovenská republika

• Hlásenka:

Hlásenku o zápase, turnaji je potrebné zadať do informačného systému s vyplnenými všetkými údajmi.

Hlásenku o zápase, turnaji je usporiadateľ stretnutia povinný zadať do informačného systému najneskôr 30 dní pred zápasom.

• Zodpovedná osoba za súťaž, štatistiky súťaže:

Sekretár príslušného regiónu.

• Ostatné ustanovenie:

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Hrá sa na území SR.

• Dodatočné ustanovenie: 

Minimálny počet hráčov družstva (5+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie (s využitím ustanovenia súťažného poriadku o pôsobení hráčov v inom klube). 

• Termín, miesto Majstrovstiev Slovenska v kategórii mladší žiaci:

Určí komisia mládeže v mesiaci máj – jún príslušného kalendárneho roka.

• Zápis o stretnutí MZ SZFB:

Družstvá používajú Zjednodušený Zápis o stretnutí SZFB.

• Vypĺňanie zjednodušeného tlačeného zápisu:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zjednodušeného Zápisu o stretnutiach SZFB. 

• Vypĺňanie základného elektronického zápisu:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín) zápasu. Usporiadateľ zápasu má za povinnosť

bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF.

 

HARMONOGRAM ZAPOŽIČANIA ZNIŽOVAČOV

Mladší žiaci | sezóna 2015/16 | kód súťaže: BAMZ 

Znižovače bránok na bránky IFF - jedna sada jednodielnych znižovačov bránok bielej farby.

 

Hrá sa na znížené bránky o 15 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok (znižovače bránok na bránky IFF k zapožičaniu na adrese sekretariátu SZFB).

 

• 1. kolo - červený základný turnaj - Snipers Bratislava - 7.11.2015:

Znižovače bránok na 1. kolo - červený základný turnaj si treba vyzdvihnúť na adrese sekretariátu SZFB. 

Znižovače bránok po 1. kole - červený základný turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pani Zuzana Šišmišová - ŠK Lido Bratislava.

• 1. kolo - oranžový základný turnaj - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava - 7.11.2015:

Znižovače bránok na 1. kolo – oranžový základný turnaj si treba vyzdvihnúť na adrese sekretariátu SZFB. 

Znižovače bránok po 1. kole - oranžový základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Michal Liszkay - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava.

• 1. kolo - zelený základný turnaj - FbO Florpédo Bratislava - 7.11.2015:

Znižovače bránok na 1. kolo – zelený základný turnaj si treba vyzdvihnúť na adrese sekretariátu SZFB. 

Znižovače bránok po 1. kole - zelený základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Miroslav Kunštek – FbO Florpédo Bratislava.

• 2. kolo - červený základný turnaj - FbO Florpédo Bratislava - 14.11.2015:

Znižovače bránok na 2. kolo - červený základný turnaj doručí pán Miroslav Kunštek – FbO Florpédo Bratislava. 

Znižovače bránok po 2. kole - červený základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Miroslav Kunštek – FbO Florpédo Bratislava.

• 2. kolo - oranžový základný turnaj - ŠK Lido Bratislava - 14.11.2015:

Znižovače bránok na 2. kolo – oranžový základný turnaj si doručí pani Zuzana Šišmišová - ŠK Lido Bratislava. 

Znižovače bránok po 2. kole - oranžový základný turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pani Ivana Benčuriková - FBC BlueBerries Modra.

• 2. kolo - zelený základný turnaj - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava - 21.11.2015:

Znižovače bránok na 2. kolo – zelený základný turnaj doručí pán Michal Liszkay - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava. 

Znižovače bránok po 2. kole - zelený základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Michal Liszkay - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava.

• 3. kolo - červený základný turnaj - FBC BlueBerries Modra - 21.11.2015:

Znižovače bránok na 3. kolo - červený základný turnaj doručí pani Ivana Benčuriková - FBC BlueBerries Modra. 

Znižovače bránok po 3. kole - červený základný turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pán Maroš Takáč - Snipers Bratislava.

• 3. kolo - oranžový základný turnaj - Snipers Bratislava - 28.11.2015:

Znižovače bránok na 3. kolo – oranžový základný turnaj si doručí pán Maroš Takáč - Snipers Bratislava.

Znižovače bránok po 3. kole - oranžový základný turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pán Šimon Dudík - Tsunami Bratislava.

• 3. kolo - zelený základný turnaj - Tsunami Bratislava - 5.12.2015:

Znižovače bránok na 3. kolo – zelený základný turnaj doručí pán Šimon Dudík - Tsunami Bratislava. 

Znižovače bránok po 3. kole - zelený základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Šimon Dudík - Tsunami Záhorská Bystrica.

• 4. kolo - červený základný turnaj - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava - 5.12.2015:

Znižovače bránok na 4. kolo - červený základný turnaj doručí pán Michal Liszkay - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava. 

Znižovače bránok po 4. kole - červený základný turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pán Maroš Takáč - Snipers Bratislava.

• 4. kolo - oranžový základný turnaj – FbO Florpédo Bratislava - 5.12.2015:

Znižovače bránok na 4. kolo – oranžový základný turnaj si doručí pán Miroslav Kunštek – FbO Florpédo Bratislava.

Znižovače bránok po 4. kole - oranžový základný turnaj doručí na adresu sekretariátu SZFB pán Miroslav Kunštek – FbO Florpédo Bratislava.

• 4. kolo - zelený základný turnaj - Snipers Bratislava - 12.12.2015:

Znižovače bránok na 4. kolo – zelený základný turnaj doručí pán Maroš Takáč - Snipers Bratislava. 

Znižovače bránok po 4. kole - zelený základný turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pani Ivana Benčuriková - FBC BlueBerries Modra.

• 5. kolo - červený základný turnaj - Tsunami Záhorská Bystrica - 12.12.2015:

Znižovače bránok na 5. kolo - červený základný turnaj doručí pán Šimon Dudík - Tsunami Záhorská Bystrica. 

Znižovače bránok po 5. kole - červený základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Šimon Dudík - Tsunami Záhorská Bystrica.

• 5. kolo - zelený základný turnaj - FBC BlueBerries Modra - 9.1.2016:

Znižovače bránok na 5. kolo – zelený základný turnaj doručí pani Ivana Benčuriková - FBC BlueBerries Modra.. 

Znižovače bránok po 5. kole - zelený základný turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pán Oto Divinský – 1. SC Malacky.

• 5. kolo - oranžový základný turnaj – 1. SC Malacky - 23.1.2016:

Znižovače bránok na 5. kolo – oranžový základný turnaj si doručí pán Oto Divinský – 1. SC Malacky.

Znižovače bránok po 5. kole - oranžový základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Oto Divinský – 1. SC Malacky.

• 6. kolo - červený základný turnaj - 1. SC Malacky - 13.2.2016:

Znižovače bránok na 6. kolo - červený základný turnaj doručí pán Oto Divinský – 1. SC Malacky. 

Znižovače bránok po 6. kole - červený základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Oto Divinský – 1. SC Malacky.

• 6. kolo - oranžový základný turnaj – Tsunami Bratislava - 13.2.2016:

Znižovače bránok na 6. kolo – oranžový základný turnaj si treba vyzdvihnúť na adrese sekretariátu SZFB.

Znižovače bránok po 6. kole - oranžový základný turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pani Zuzana Šišmišová - ŠK Lido Bratislava.

• 6. kolo - zelený základný turnaj - Tsunami Záhorská Bystrica - 13.2.2016:

Znižovače bránok na 6. kolo – zelený základný turnaj doručí pán Šimon Dudík - Tsunami Záhorská Bystrica. 

Znižovače bránok po 6. kole - zelený základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Šimon Dudík - Tsunami Záhorská Bystrica.

• 7. kolo - červený základný turnaj - ŠK Lido Bratislava - 5.3.2016:

Znižovače bránok na 7. kolo - červený základný turnaj doručí pani Zuzana Šišmišová - ŠK Lido Bratislava. 

Znižovače bránok po 7. kole - červený základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pani Zuzana Šišmišová - ŠK Lido Bratislava.

• 7. kolo - oranžový základný turnaj – Tsunami Bratislava - 5.3.2016:

Znižovače bránok na 7. kolo – oranžový základný turnaj doručí pán Šimon Dudík - Tsunami Záhorská Bystrica.

Znižovače bránok po 7. kole - oranžový základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Šimon Dudík - Tsunami Bratislava.

• 7. kolo - zelený základný turnaj - 1. SC Malacky - 5.3.2016:

Znižovače bránok  na 7. kolo – zelený základný turnaj doručí pán Oto Divinský – 1. SC Malacky. 

Znižovače bránok po 7. kole - zelený základný turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pani Ivana Benčuriková - FBC BlueBerries Modra.

• 8. kolo - červený základný turnaj - Tsunami Bratislava - 2.4.2016:

Znižovače bránok na 8. kolo - červený základný turnaj doručí pán Šimon Dudík - Tsunami Bratislava. 

Znižovače bránok po 8. kole - červený základný turnaj doručí na adresu sekretariátu SZFB pán Šimon Dudík - Tsunami Bratislava.

• 8. kolo - oranžový základný turnaj – FBC BlueBerries Modra - 2.4.2016:

Znižovače bránok na 8. kolo – oranžový základný turnaj doručí pani Ivana Benčuriková - FBC BlueBerries Modra.

Znižovače bránok po 8. kole - oranžový základný turnaj doručí na adresu sekretariátu SZFB pani Ivana Benčuriková - FBC BlueBerries Modra.

• 8. kolo - zelený základný turnaj - ŠK Lido Bratislava - 2.4.2016:

Znižovače bránok na 8. kolo – zelený základný turnaj doručí pani Zuzana Šišmišová - ŠK Lido Bratislava. 

Znižovače bránok po 8. kole - zelený základný turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pán Vladimír Kratochvíl – TJ Sokol Gajary.

• 9. kolo - zelený základný turnaj - TJ Sokol Gajary - 9.4.2016:

Znižovače bránok na 9. kolo – zelený základný turnaj doručí pán Vladimír Kratochvíl – TJ Sokol Gajary. 

Znižovače bránok po 9. kole - zelený základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Vladimír Kratochvíl – TJ Sokol Gajary.

• 9. kolo - oranžový základný turnaj – TJ Sokol Gajary - 16.4.2016:

Znižovače bránok na 9. kolo – oranžový základný turnaj doručí pán Vladimír Kratochvíl – TJ Sokol Gajary.

Znižovače bránok po 9. kole - oranžový základný turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Vladimír Kratochvíl – TJ Sokol Gajary.

• 9. kolo - červený základný turnaj - TJ Sokol Gajary - 23.4.2016:

Znižovače bránok na 9. kolo - červený základný turnaj doručí pán Vladimír Kratochvíl – TJ Sokol Gajary. 

Znižovače bránok po 9. kole - červený základný turnaj doručí na adresu sekretariátu SZFB pán Vladimír Kratochvíl – TJ Sokol Gajary.

• SF1 - červený semifinálový kvalifikačný turnaj - Slovenský zväz florbalu - BA SZFB – 30.4.2016:

Znižovače bránok na SF1 - červený semifinálový kvalifikačný turnaj doručí sekretár BA SZFB.

Znižovače bránok po SF1- červený semifinálový kvalifikačný turnaj doručí na adresu sekretariátu SZFB, sekretár BA SZFB.

• SF2 - oranžový semifinálový kvalifikačný turnaj - Slovenský zväz florbalu - BA SZFB – 30.4.2016:

Znižovače bránok na SF2- oranžový semifinálový kvalifikačný turnaj doručí sekretár BA SZFB.

Znižovače bránok po SF2- oranžový semifinálový kvalifikačný turnaj doručí na adresu sekretariátu, sekretár BA SZFB.

• SF3 - zelený semifinálový kvalifikačný turnaj - Slovenský zväz florbalu - BA SZFB – 30.4.2016:

Znižovače bránok na SF3- zelený semifinálový kvalifikačný turnaj doručí sekretár BA SZFB.

Znižovače bránok po SF3- zelený semifinálový kvalifikačný turnaj doručí na adresu sekretariátu, sekretár BA SZFB.

• F - finálový kvalifikačný turnaj - Slovenský zväz florbalu - BA SZFB - 01.05.2016:

Znižovače bránok na F - finálový kvalifikačný turnaj doručí sekretár BA SZFB.

Znižovače bránok po F - finálový kvalifikačný turnaj doručí na adresu sekretariátu SZFB, sekretár BA SZFB.