Mladšia prípravka - pravidlá

PREDPIS SÚŤAŽE
Mladšia prípravka | sezóna 2015/16 | kód súťaže: BAMP 
 
• Vekové kategórie pre účasť:
Mladšia prípravka - ročníky nar. 2007 a 2008. Hráč môže byť zaradený do súťaží florbalu najskôr v deň dovŕšenia 6. roku veku.
• Spôsob súťaže:
Každý s každým (turnajovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži v schválenej hale pre mladšiu prípravku, na svoje náklady. Na každom turnaji bude vyhodnotenie turnaja, resp. odovzdanie ocenení každému družstvu (napr. formou sladkostí pre každého hráča). Po predložení účtovného dokladu o nákupe ocenení bude organizátorovi turnaja preplatená suma do výšky 20,00 €. Na posledných turnajoch aktuálnej sezóny zabezpečí regionálny sekretár každému prihlásenému družstvo pohár spolu s medailami. 
• Hodnotenie výsledkov:
Každý turnaj sa vyhodnocuje samostatne!!! Nevedie sa dlhodobá tabuľka v súťaži!!! 
Za víťazstvo sa družstvu do turnajovej tabuľky prideľujú 2 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu.
Po skončení turnaja sa turnajová tabuľka vynuluje a na ďalšom turnaji prebieha hodnotenie výsledkov v turnajovej tabuľke od začiatku. 
Zobrazenie aktuálnych výsledkov na stránke http://statistiky.szfb.sk/.
• Individuálne štatistiky: 
Behom súťaže nebudú zaznamenané do zápisu o stretnutí individuálne štatistiky hráčov. Individuálne štatistiky hráčov sa v ISF nezobrazujú.
• Hrací čas:
3 x 10 min. super hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 45 minút. Čas sa nezastavuje. Čas sa zastavuje pri time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Počas trestného strieľania sa hrací čas nezastavuje. Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 5-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 5 minút pred zápasom). Usporiadateľ turnaja je povinný sprístupniť priestor športovej haly 30 minúť pred začiatkom prvého stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 30 minút pred začiatkom prvého stretnutia.
• Hrací deň: 
Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota v rámci prideleného víkendu. 
• Povolené časy začiatkov zápasov: 
Začiatok prvého zápasu turnaja je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu turnaja je najneskôr o 16:00 hod. 
• Rozlosovanie v aktuálnej súťaži medzi červeným a oranžovým turnajom: 
Rozlosovanie červených, oranžových turnajov, určí príslušný regionálny sekretár v rozpise zápasov na celú sezónu. Usporiadateľ turnaja pošle e-mailom na adresu príslušného regionálneho sekretára, ihneď po skončení jednotlivého turnaja, konečné umiestnenie jednotlivých družstiev na turnaji.
• Postup a zostup:
Zo súťaže sa nepostupuje, ani sa z nej nezostupuje. Pre kategóriu MP bude pre záujemcov vyhlásený otvorený celoslovenský turnaj KM SZFB - MSR. Propozície budú zverejnené do 31.01. každého roku.
• Oficiálna loptička: 
Loptička bielej farby schválená IFF.
• Hracia plocha: 
Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 20 m x 10 m (počet hráčov na ihrisku 3+1); 
Na ihrisku sú vyznačené malé bránkoviska podľa pravidiel florbalu. Pri rozmere hracej plochy je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2 m od zadného mantinelu. Organizátor vyznačí malé bránkovisko podľa rozmeru hracej plochy.
• Určenie poradia družstiev v turnajovej tabuľke:
- vyšší počet bodov
- vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov
- gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch
- gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov
• Počet hráčov na ihrisku:
3+1
• Tresty: 
Za priestupok uvedený v pravidlách florbalu (str.21 až 22) pod bodom 605 (priestupky, ktoré vedú k dvojminútovému vylúčeniu na trestnú lavicu) bude uskutočnené trestné strieľanie, podľa pravidiel florbalu (str.26) pod bodom 618 (vylúčenie spojené s trestným strieľaním). Počas trestného strieľania sa hrací čas nezastavuje.
• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 
Tréner s licenciou sa odporúča, vyškolený vedúci družstva je povinný.
• Štartovné do súťaže:
30,00 €  
• Súťažná zábezpeka:
20,00 €
• Platby zasielať na číslo účtu SZFB:
2622838325/1100
• Variabilné symboly pre platby za regionálne súťaže:
Bratislavský región                               19101000XX
(na posledné dve miesta XX treba dať číslo klubu napr.: klub má číslo 20 napíše sa VS: 9101001020)
• Odmena rozhodcovi:
Jeden licencovaný rozhodca SZFB na zápas, odmena 3,00 € netto. 
Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, turnaja pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom!!! V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim orgánom.
• Zabezpečenie rozhodcov:
Zabezpečuje organizátor turnaja. V prípade, ak organizátor turnaja nevie zabezpečiť osobu, ktorá podľa platných florbalových pravidiel odpíska zápas (hráč florbalu 15+, tréner florbalu, učiteľ telesnej výchovy), organizátor turnaja požiada KRD SZFB o zabezpečenie licencovaného rozhodcu.
• Bránky:
IFF – certifikovaný upravený rozmer florbalovej bránky 160 cm x 85 cm. Hrá sa na znížené bránky o 30 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok (znižovače bránok na bránky IFF k zapožičaniu na adrese sekretariátu SZFB).
• Mantinely:
Na každom turnaji sa odporúča hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF. Pokiaľ sa na turnaji nenachádzajú certifikované mantinely – IFF, usporiadateľ turnaja určí výšku, nad ktorú bude odpískané rozohranie. Odporúčaná výška, nad ktorú bude odpískané rozohranie, 0,5 m. Rozohráva sa na mieste, kde loptička opustila hraciu plochu, 1,5 m od steny, nikdy však nie za pomyselnou predĺženou bránkovou čiarou.
• Organizátor turnaja:
Každý organizátor organizuje turnaj podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.
Každý organizátor zabezpečí športovú halu (telocvičňu) podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.
• Organizátor turnaja – vymedzenie priestoru pre divákov:
Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy.
• Organizátor turnaja – schôdzka s rodičmi:
Minimálne jedenkrát za sezónu vykonať schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach.
• Originál zápis o stretnutí posielať:
Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu sekretariátu SZFB:
Slovenský zväz florbalu 
Junácka 6
832 80 Bratislava
Slovenská republika
• Hlásenka:
Hlásenku o zápase, turnaji je potrebné zadať do informačného systému s vyplnenými všetkými údajmi.
Hlásenku o zápase, turnaji je usporiadateľ stretnutia povinný zadať do informačného systému najneskôr 30 dní pred zápasom.
• Zodpovedná osoba za súťaž, štatistiky súťaže:
Sekretár príslušného regiónu.
• Ostatné ustanovenie:
Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Hrá sa na území SR.
• Dodatočné ustanovenia: 
Minimálny počet hráčov družstva (3+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie (s využitím ustanovenia súťažného poriadku o pôsobení hráčov v inom klube). 
Nezobrazovanie časomiery a výsledku – počas zápasu súťaží bez dlhodobej tabuľky nezobrazovať ani hráčom ani divákom časomieru a výsledkovú tabuľku s priebežným výsledkom zápasu.

Tréner na ihrisku - tréner družstva je oprávnený vstupovať na ihrisko a pôsobiť na hráčov svojho družstva počas prerušenia hry. Priame zasahovanie do hry je trénerovi zakázané.

• Termín, miesto otvoreného celoslovenského turnaja KM SZFB - MSR v kategórii mladšia prípravka:
Určí komisia mládeže v mesiaci máj – jún príslušného kalendárneho roka.
• Zápis o stretnutí MP SZFB:
Družstvá používajú Zjednodušený Zápis o stretnutí SZFB.
• Vypĺňanie zjednodušeného tlačeného zápisu:
Podľa pokynov pre vyplňovanie Zjednodušeného Zápisu o stretnutiach SZFB. 
• Vypĺňanie základného elektronického zápisu:
Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín) zápasu. Usporiadateľ zápasu má za povinnosť
bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF.

 

 

HARMONOGRAM ZAPOŽIČANIA ZNIŽOVAČOV

Mladšia prípravka | sezóna 2015/16 | kód súťaže: BAMP

Znižovače bránok na bránky IFF - jedna sada dvojdielnych znižovačov bránok čierno-červenej farby.

Hrá sa na znížené bránky o 30 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok (znižovače bránok na bránky IFF k zapožičaniu na adrese sekretariátu SZFB). 

 

• 1. kolo - červený turnaj - Snipers Bratislava - 7.11.2015:

Znižovače bránok na 1. kolo - červený turnaj si treba vyzdvihnúť na adrese sekretariátu SZFB. 

Znižovače bránok po 1. kole - červený turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pani Ivana Benčuriková - FBC BlueBerries Modra.

• 1. kolo - oranžový turnaj - Galaktikos - 7.11.2015:

Znižovače bránok na 1. kolo – oranžový turnaj si treba vyzdvihnúť na adrese sekretariátu SZFB. 

Znižovače bránok po 1. kole - oranžový turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Marián Polák - Galaktikos.

• 2. kolo - červený turnaj - Galaktikos - 14.11.2015:

Znižovače bránok na 2. kolo - červený turnaj doručí pán Marián Polák - Galaktikos.

Znižovače bránok po 2. kole - červený turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pán Peter Pauhof - Snipers Bratislava.

• 2. kolo - oranžový turnaj - FBC BlueBerries Modra - 21.11.2015:

Znižovače bránok na 2. kolo – oranžový turnaj doručí pani Ivana Benčuriková - FBC BlueBerries Modra.

Znižovače bránok po 2. kole - oranžový turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pani Ivana Benčuriková - FBC BlueBerries Modra.

• 3. kolo - červený turnaj - FBC BlueBerries Modra – 5.12.2015:

Znižovače bránok na 3. kolo - červený turnaj doručí pani Ivana Benčuriková - FBC BlueBerries Modra.

Znižovače bránok po 3. kole - červený turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pán Miroslav Kunštek – FbO Florpédo Bratislava.

• 3. kolo - oranžový turnaj - Snipers Bratislava - 5.12.2015:

Znižovače bránok na 3. kolo – oranžový turnaj doručí pán Peter Pauhof - Snipers Bratislava.

Znižovače bránok po 3. kole - oranžový turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pán Václav Kolátor – ŠK Lido Bratislava.

• 4. kolo - červený turnaj – ŠK Lido Bratislava - 16.1.2016:

Znižovače bránok na 4. kolo - červený turnaj doručí pán Václav Kolátor – ŠK Lido Bratislava.

Znižovače bránok po 4. kole - červený si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Václav Kolátor – ŠK Lido Bratislava.

• 4. kolo - oranžový turnaj - ŠK Lido Bratislava - 23.1.2016:

Znižovače bránok na 4. kolo – oranžový turnaj doručí pán Václav Kolátor – ŠK Lido Bratislava.

Znižovače bránok po 4. kole - oranžový turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pán Šimon Dudík – Tsunami Záhorská Bystrica.

• 5. kolo - červený turnaj – FbO Florpédo Bratislava - 13.2.2016:

Znižovače bránok na 5. kolo - červený turnaj doručí pán Miroslav Kunštek – FbO Florpédo Bratislava.

Znižovače bránok po 5. kole - červený turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pán Roman Kičko – FBC Lions Bratislava.

• 5. kolo - oranžový turnaj - FbO Florpédo Bratislava – 5.3.2016:

Znižovače bránok na 5. kolo – oranžový turnaj doručí pán Miroslav Kunštek – FbO Florpédo Bratislava (vlastné).

Znižovače bránok po 5. kole - oranžový turnaj si ponechá organizátor pán Miroslav Kunštek – FbO Florpédo Bratislava (vlastné).

• 6. kolo - červený turnaj – Tsunami Záhorská Bystrica - 19.3.2016:

Znižovače bránok na 6. kolo - červený turnaj doručí pán Šimon Dudík – Tsunami Záhorská Bystrica.

Znižovače bránok po 6. kole - červený turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Šimon Dudík – Tsunami Záhorská Bystrica.

• 6. kolo - oranžový turnaj - FBC Lions Bratislava – 19.3.2016:

Znižovače bránok na 6. kolo – oranžový turnaj doručí pán Roman Kičko – FBC Lions Bratislava.

Znižovače bránok po 6. kole - oranžový turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Roman Kičko – FBC Lions Bratislava.

• 7. kolo - červený turnaj – FBC Lions Bratislava – 2.4.2016:

Znižovače bránok na 7. kolo - červený turnaj doručí pán Roman Kičko – FBC Lions Bratislava.

Znižovače bránok po 7. kole - červený turnaj doručí na adresu sekretariátu SZFB pán Roman Kičko – FBC Lions Bratislava.

• 7. kolo - oranžový turnaj - Tsunami Záhorská Bystrica – 2.4.2016:

Znižovače bránok na 7. kolo – oranžový turnaj doručí pán Šimon Dudík – Tsunami Záhorská Bystrica.

Znižovače bránok po 7. kole - oranžový turnaj si prevezme od organizátora na ďalší turnaj pán Adrian Pernecký – TJ Sokol Gajary.

• 8. kolo - červený turnaj – TJ Sokol Gajary – 9.4.2016:

Znižovače bránok na 8. kolo - červený turnaj doručí pán Adrian Pernecký – TJ Sokol Gajary.

Znižovače bránok po 8. kole - červený turnaj si ponechá organizátor na ďalší turnaj pán Adrian Pernecký – TJ Sokol Gajary.

• 8. kolo - oranžový turnaj - TJ Sokol Gajary – 23.4.2016:

Znižovače bránok na 8. kolo – oranžový turnaj doručí pán Adrian Pernecký – TJ Sokol Gajary.

Znižovače bránok po 8. kole - oranžový turnaj doručí na adresu sekretariátu SZFB pán Adrian Pernecký – TJ Sokol Gajary.