Mladší žiaci - pravidlá

PREDPIS SÚŤAŽE

Mladší žiaci | sezóna 2014/15 | kód súťaže: BAMZ 

 

• Vekové kategórie pre účasť:

Mladší žiaci - ročníky nar. 2002 a 2003 a staršia prípravka - ročník nar. 2004 a 2005.

• Spôsob súťaže:

Každý s každým (turnajovo). Počet kôl (dvojkolovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať domáci turnaj pre súťaž v schválenej hale pre mladších žiakov, na svoje náklady. 

• Hodnotenie výsledkov:

Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu do tabuľky 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu. Zobrazovanie výsledkov od spustenia ISF na stránke http://statistiky.szfb.sk/.

• Individuálne štatistiky hráčov:

Individuálne štatistiky hráčov sa v ISF nezobrazujú.

• Hrací čas:

3 x 15 min. (hrubý čas - posledné 3 min. tretej tretiny zápasu čistý čas), 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 70 minút. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Počas trestného strieľania je hrací čas zastavený.

• Hrací deň:

Hracím dňom stretnutia je sobota, alebo nedeľa.

• Povolené časy začiatkov zápasov: 

Začiatok prvého zápasu turnaja je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu turnaja je najneskôr o 18:00 hod. V prípade dohrávky počas pracovného týždňa začiatok zápasu je najskôr o 15:00 hod., najneskôr o 18:00 hod.

• Postup a zostup: 

Zo súťaže sa postupuje na M-SR v zmysle schváleného postupového kľúča. Zo súťaže sa nezostupuje.

• Oficiálna loptička: 

Loptička bielej farby schválená IFF.

• Hracia plocha: 

Minimálny rozmer 32 m x 16 m, maximálny rozmer 36 m x 18 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na ihrisku sú vyznačené bránkoviska podľa pravidiel florbalu. Pri minimálnom a maximálnom rozmere hracej plochy je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 m od zadného mantinelu. Organizátor vyznačí malé aj veľké bránkovisko podľa minimálneho a maximálneho rozmeru hracej plochy.

• Určenie poradia družstiev v tabuľke:

- vyšší počet bodov

- vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

- gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

- gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

• Počet hráčov na ihrisku:

5+1

• Tresty: 

Podľa platných pravidiel florbalu.

• Trénerské vedenie a vedenie družstva: 

Tréner s licenciou sa odporúča, vyškolený vedúci družstva sa odporúča.

• Štartovné do súťaže:

30,00 € 

• Súťažná zábezpeka:

20,00 €

• Platby zasielať na číslo účtu SZFB:

2622838325/1100

• Variabilné symboly pre platby za regionálne súťaže:

Bratislavský región                               19101000XX

(na posledné dve miesta XX treba dať číslo klubu napr.: klub má číslo 20 napíše sa VS: 9101001020)

• Odmena rozhodcovi:

Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na zápas, odmena 5,00 € netto jeden rozhodca. 

Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, turnaja pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom!!! V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom zápasu odmenu vo výške 50% sumy stanovenej riadiacim orgánom.

• Zabezpečenie rozhodcov:

Zabezpečuje KRD SZFB pre príslušný región.

• Bránky:

IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

• Mantinely:

Na každom turnaji, zápase povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

• Organizátor turnaja:

Každý organizátor organizuje zápas, turnaj podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

• Originál zápis o stretnutí posielať:

Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu sekretariátu SZFB.

• Hlásenka:

Najneskôr 30 dní pred konaním zápasu, turnaja zaslať hlásenku o stretnutí s vyplnenými povinnými údajmi na e-mailovú adresu hlasenky.ba@szfb.sk. 

• Zodpovedná osoba za súťaž, štatistiky súťaže:

Sekretár príslušného regiónu.

• Ostatné ustanovenie:

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Hrá sa na území SR.

• Dodatočné ustanovenie: 

Minimálny počet hráčov družstva (5+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie.

• Termín, miesto Majstrovstiev Slovenska v kategórii mladší žiaci:

Určí komisia mládeže v mesiaci máj – jún príslušného kalendárneho roka.

• Vypĺňanie tlačeného zápisu:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí SZFB. V tlačenej forme zápisu o stretnutí zapisovateľ pri strelení gólu v stĺpcoch ,,GÓL“ a ,,ASISTENCIA“, neuvádza čísla hráčov. Políčko sa škrtne zvislou čiarou. Zapisovateľ zapisuje pri strelení gólu, iba údaje: tretina, čas tretiny, skóre, kód.

• Vypĺňanie elektronického zápisu:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín) zápasu. Usporiadateľ zápasu má za povinnosť bezodkladne po zápase zadať výsledok do systému IFS. Od spustenia ISF sa táto povinnosť týka všetkých súťaží.