Dorastenky - pravidlá

Predpis turnaja  | Dorastenky  

rok 2020  |  kód súťaže: M-SR-Dy

 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Dorastenky - ročníky nar. 2003 a 2004 a staršie žiačky - ročník nar. 2005 a 2006.

ROZLOSOVANIE TURNAJOVÝCH SKUPÍN: 

Rozlosovanie turnajových skupín určí Ligová komisia SZFB v rozpise turnajových zápasov.

Počet účastníkov jedného turnaja je v počte 8 družstiev (jedno florbalové ihrisko). V prípade, ak sa odhlási prihlásené družstvo zo súťaže, predpis turnaja bude upravený, podľa aktuálneho počtu zvyšných družstiev.

SPÔSOB TURNAJOVÝCH SKUPÍN:

Osem družstiev, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín, podľa platného rozpisu Ligovej komisie SZFB. 

Prvé, druhé, tretie, štvrté miesto v základnej skupine, postup do prvej osmičky (o 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. miesto). 

HRACÍ DEŇ:

Hracím dňom turnajových stretnutí je piatok, sobota a nedeľa v rámci určeného víkendu Ligovou komisiou SZFB.

TERMÍN:

Od 22.05. do 24.05.2020 (piatok, sobota, nedeľa).

HODNOTENIE VÝSLEDKOV:

Základná časť: Za víťazstvo sa družstvu do turnajovej tabuľky prideľujú 3 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu.

Stretnutia o postup, zostup, umiestnenie: Stretnutia o postup, zostup, umiestnenie sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu, ak sa zápas v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, musí nasledovať predĺženie, ak sa zápas nerozhodne ani v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu.

HRACÍ ČAS:

3 x 15 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 70 minút. Čas sa nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Posledné 3 minúty predĺženia sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 5-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t. j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 5 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 50 minúť pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť družstvám 45 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. V prípade, ak je šatňa uzamykateľná, je usporiadateľ povinný vydať vedúcemu družstva kľuč. Organizátor je povinný mať pripravené florbalové ihrisko podľa pravidiel florbalu 35 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa predpisu jednotlivej súťaže.

OFICIÁLNA LOPTIČKA: 

Loptička bielej farby schválená IFF.

HRACIA PLOCHA: 

Minimálny rozmer 32 m x 16 m, maximálny rozmer 40 m x 20 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 3 m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 5 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska, ktorých upravené rozmery nájdete v predpise jednotlivej súťaže.

URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:

• vyšší počet bodov

• vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

• gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

• gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

• nájazdy na brankára, podľa predpisu jednotlivej súťaže, a to podľa samostatné nájazdy predĺžení

POČET HRÁČOV NA IHRISKU:

5+1

TRESTY: 

Podľa platných pravidiel florbalu.

HODNOTENIE VÝSLEDKOV V STRETNUTÍ O POSTUP, ZOSTUP, UMIESTNENIE:

Stretnutia o postup, zostup, umiestnenie sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu, ak sa zápas v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, musí nasledovať 5-minútové predĺženie s počtom hráčov na ihrisku 5 na 5. Hrá sa dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 2-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Počas predĺženia sa čas meria ako v riadnom hracom čase. Posledné 3 minúty predĺženia sa hrajú na čistý čas. Predĺženie sa nedelí na tretiny. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy s počtom tri. Po poslednom stretnutí oficiálny víťaz turnaja.

SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ:  

Samostatné nájazdy vykoná z každého družstva postupne 3 hráči v poli (každý hráč má jedno). Ak sa nerozhodne, tí istí hráči nastupujú po jednom, kým sa nerozhodne (pri samostatných nájazdoch sa družstvá striedajú po jednom hráčovi). Bránku, na ktorú sa bude vykonávať samostatný nájazd, určí rozhodca. O poradí družstiev pri samostatných nájazdoch losujú kapitáni. Víťaz rozhodne, kto začne. Kapitáni, alebo členovia realizačných tímov, písomne informujú rozhodcov a stolík zapisovateľov o číslach a presnom poradí hráčov, ktorí nastúpia na samostatné nájazdy. Rozhodcovia sú zodpovední za to, že samostatné nájazdy prebehnú tak, ako boli nahlásené. Ak sa počas samostatných nájazdov rozhodne, zápas sa skončí (víťaz vyhráva s konečným výsledkom plus jeden gól). Počas prvej série samostatných nájazdov je rozhodnuté, ak jedno družstvo vedie o vyšší počet gólov, ako je počet nájazdov, ktoré má ešte súper k dispozícii. Počas extra sérií samostatných nájazdov je rozhodnuté, ak jedno družstvo strelilo o jeden gól viac ako druhé, pričom obe družstvá uskutočnili rovnaký počet samostatných nájazdov. Počas samostatných nájazdov v extra sériách nemusia hráči nastúpiť v rovnakom poradí ako v základnej sérii. Hráč však nesmie uskutočniť tretí nájazd, kým všetci ostatní nominovaní hráči neuskutočnili nájazd dva krát, atď... Ak niektorému hráčovi počas samostatných nájazdov bude uložený akýkoľvek trest, kapitán družstva musí rozhodnúť o jeho nahradení iným hráčom v poli, ktorý pôvodne na samostatné nájazdy, nominovaný nebol. Ak je takto potrestaný brankár, musí byť nahradený náhradným brankárom. Ak družstvo náhradného brankára nemá, má družstvo 3 minúty na to, aby hociktorého hráča z poľa, ktorý nebol nominovaný na samostatné nájazdy, vybavil na post brankára. Tieto 3 minúty sa nesmú využiť na jeho rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvedený v zápise zo zápasu aj s časom výmeny. Ak družstvo nemôže na samostatné nájazdy nominovať 3 hráčov, môže uskutočniť len toľko strieľaní, koľko hráčov nominovali. Toto platí aj pre extra série samostatných nájazdov. 

ODMENA ROZHODCOVI:

Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na zápas, odmena pre rozhodcu 10,00 € netto/zápas. 

Náklady na rozhodcov v celej súťaži rieši Komisia rozhodcov a observerov SZFB v spolupráci s Ekonomickým úsekom SZFB.

ZABEZPEČENIE ROZHODCOV:

Zabezpečuje Komisia rozhodcov a observerov SZFB.

ODMENA ZAPISOVATEĽOVI:

Jeden zapisovateľ na zápas, odmena pre zapisovateľa 3,50 € netto/hod. 

Náklady na zapisovateľov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, turnaja pred začiatkom príslušného zápasu priamo zapisovateľom.

ZABEZPEČENIE ZAPISOVATEĽA:

Zabezpečuje organizátor turnaja.

ODMENA ČASOMERAČOVI:

Jeden časomerač na zápas, odmena pre časomerača 3,50 € netto/hod. 

Náklady na časomeračov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor zápasu, turnaja pred začiatkom príslušného zápasu priamo časomeračom.

ZABEZPEČENIE ČASOMERAČA:

Zabezpečuje organizátor turnaj.

ODMENA ZDRAVOTNÍKOVI:

Dvaja zdravotníci s odbornou spôsobilosťou, na každom ihrisku dvaja zdravotníci s odbornou spôsobilosťou, umiestnení počas zápasu medzi striedačkami družstiev, odmena pre zdravotníka s odbornou spôsobilosťou 7,50 € netto/hod.

Náklady na zdravotníka počas celého turnaja vypláca v hotovosti organizátor zápasu, turnaja pred začiatkom príslušného zápasu priamo zdravotníkom.

ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNÍKA:

Zabezpečuje organizátor turnaj.

ZABEZPEČENIE PODÁVAČOV LOPTIČIEK, VYROVNÁVAČOV MANTINELOV:

Zabezpečuje organizátor turnaja. Na každom ihrisku dvaja podávači loptičiek, vyrovnávači mantinelov.

PITNÝ REŽIM PRE ZÚČASTNENÉ DRUŽSTVÁ:

Zabezpečuje organizátor turnaja.

ŠPORTOVÁ HALA:

Ligová komisia SZFB schvaľuje športovú halu, ktorá sa riadi predpisom pre kategorizáciu športových hál, kategorizovaná športová hala v aktuálnej sezóne.

ŠH pri ZŠ S. Cambela, Školská 399/14, 976 13 Slovenská Ľupča.

BRÁNKY:

IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

MANTINELY:

Na turnaji povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

ORGANIZÁTOR:

Organizátor turnaja, organizuje turnaj podľa Rozpisu turnajových zápasov, ako ich určí Ligová komisia SZFB.

Organizátor turnaja zabezpečí športovú halu, v ktorej je povinnosť postaviť florbalové ihriská, podľa Rozpisu turnajových zápasov.

Organizátor turnaja zaistí uzamykateľné šatne pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. 

Organizátor zaistí viditeľnú časomieru pre hráčov a divákov, ktorá bude zobrazovať aktuálny čas zápasu, tretinu zápasu a aktuálny výsledok zápasu, ak je povolené zobrazovanie aktuálneho výsledku.

Organizátor na florbalovom ihrisku vyznačí: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviská podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu.

Organizátor turnaja, používa iba oficiálne logo M-SR, farby (čierna, žltá, biela) turnaja M-SR, ako určila Ligová komisia SZFB.

VYMEDZENIE PRIESTORU PRE DIVÁKOV:

Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy a do priestorov pre striedanie hráčov.

ZÁPIS O STRETNUTÍ:

Družstvá používajú Zápis o stretnutí SZFB.

VYPĹŇANIE TLAČENÉHO ZÁPISU:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutiach SZFB.

VYPĹŇANIE ZÁKLADNÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu. Organizátor zápasu má za povinnosť bezodkladne po zápase zadať výsledok do systému ISF.

VYPĹŇANIE TECHNICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej manuálne udalosti (zostava družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.). Organizátor zápasu, turnaja je povinný vyplniť technický on-line prenos počas zápasu súbežne so zápisom o stretnutí (papierový zápis o stretnutí) vo všetkých stretnutiach MEX, ZEX, JEX, M1, M-SR a ToPp. V zápasoch ToPp sa v technickom on-line prenose nevypĺňajú góly, asistencie a tresty.

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY HRÁČOV:

Behom turnaja budú zaznamenané do zápisu o stretnutí individuálne štatistiky hráčov.

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA: 

Tréner s platnou trénerskou licenciou SZFB – Trénerská licencia D.

Vyškolený vedúci družstva s licenciou je povinný.

DRUŽSTVO:

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho hráči majú vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie nosenie. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie.

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho brankári majú správny brankársky výstroj. Látky, ktoré sa lepia alebo ovplyvňujú trenie, sú zakázané. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala viac ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky, futbalové rukavice).

ROZHODCA:

Pred zápasom skontrolovať rozmery florbalového ihriska podľa predpisu súťaže.

Pred zápasom skontrolovať čiary na florbalovom ihrisku: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviská podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu.

Počas zápasu vysvetliť chyby a zamedziť tak opakovaniu priestupkov v budúcnosti.

Vykonávať výchovnú a odbornú činnosť na ihrisku a v dianí z pohľadu florbalu.

Nedovoliť, aby diváci v hale kričali neprimeraným spôsobom a urážali, porušovali morálku.

Spolupracovať s trénermi a hráčmi, aby ich hra bavila a mali chuť hrať.

Využívať skúsených rozhodcov s citom pre hru a chuťou učiť novú generáciu.

Riadiť sa Súťažným poriadkom SZFB, podľa článku 11, jednotlivými smernicami, ktoré vydal SZFB.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:

Turnaj, t. j. na každý zápas je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne označená a má dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu na turnaji, pri jednotlivom zápase. 

ZS je povinná mať pri sebe lekárničku. Lekárnička musí obsahovať základný zdravotnícky materiál, aby bola schopná vykonať ošetrenie či záchranu života v prípade ohrozenia. ZS je umiestnená medzi striedačkami družstiev, aby bola schopná ihneď vykonávať zdravotné ošetrenie, či záchranu života v prípade ohrozenia. ZS je povinná byť na každom florbalovom ihrisku počas zápasu prítomná v počte dvaja zdravotníci s odbornou spôsobilosťou.

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA TURNAJ:

Organizátor turnaja, ktorého určí Ligová komisia SZFB na základe výberového konania.

1.FbK Banská Bystrica,Mládežnícka 20, 974 04 Banská Bystrica, Mgr. Zdenko Babík, e-mail: 1.fbkbanskabystrica@gmail.com, tel.: +421 918 834 398.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SZFB:

Regionálna súťaž v súťažnom ročníku vrcholí záverečným turnajom Majstrovstvami Slovenska vo florbale, ktoré sa uskutočňujú v termíne od 1. mája do 30. mája kalendárneho roka. Hlavným organizátorom záverečných turnajov je Ligová komisia SZFB v spolupráci s klubmi SZFB, ktorý určuje Ligová komisia SZFB na základe výberového konania. 

Na Majstrovstvá Slovenska vo florbale v kategórii staršie žiačky, dorastenky a juniorky sa prihlasujú družstvá klubov z regionálnych súťaží, ktoré majú vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB. Majstrovstvá Slovenska vo florbale sa riadia Predpisom turnaja Majstrovstvá Slovenska vo florbale. Pokiaľ sa družstvo zúčastní Majstrovstiev Slovenska vo florbale a neodohrá celý turnaj podľa rozpisu zápasov, bude riešený v zmysle Súťažného poriadku SZFB.

PRIHLASOVANIE NA MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SZFB:

Prihlášky na Majstrovstvá Slovenska vo florbale v kategórii staršie žiačky, dorastenky, juniorky treba zaslať na predpísanom tlačive emailom na adresu lkszfb@szfb.sk, a to v termíne od 1. februára do 28. februára kalendárneho roka. V prípade odhlásenia sa družstva po termíne prihlasovania, bude klub potrestaný poriadkovou pokutou. V prípade, ak klub pošle prihlášku po termíne prihlasovania, môže byť rozhodnutím Ligovej komisie SZFB zaradený do turnaja v prípade voľného miesta na turnaji, ale bude potrestaný poriadkovou pokutou.

VYTVORENÝ ROZPIS TURNAJOVÝCH ZÁPASOV:

Všetky prihlásené družstvá dostanú od Ligovej komisie SZFB, Rozpis turnajových zápasov, a to do 15. apríla. 

Rozpis turnajových zápasov bude odoslaný na vytvorené klubové e-mailové adresy ...@szfb.sk a uvedené e-mailové adresy v prihláške.

DODATOČNÉ USTANOVENIE: 

Družstvo je povinné nastúpiť na zápas v minimálnom počte 5 hráčov v poli a 1 brankár. Povolený štart hráčom, ktorí, hráčkam, ktoré odohrali minimálne 20 % stretnutí,  počas aktuálnej sezóny v príslušnej regionálnej súťaži, organizovanými SZFB.

Maximálny počet zúčastnených hráčov jedného družstva na turnaji je v počte 20.

Ligová komisia SZFB spolu s organizátorom turnaja odovzdá všetkým zúčastnením družstvám diplom za konečné umiestnenie na turnaji.

Ligová komisia SZFB spolu s organizátorom turnaja odovzdá prvým trom víťazným družstvám trofej, medaily pre 20 hráčov a pre realizačný tím v počte 5 medailí.