Staršie žiačky - pravidlá

PREDPIS SÚŤAŽE

Staršie žiačky (3+1)  |  sezóna 2016/17  |  kód súťaže: ZASZy

  

 

Vekové kategórie pre účasť:

·          Staršie žiačky - ročníky nar. 2002 a 2003 a mladšie žiačky - ročník nar. 2004 a 2005.

Spôsob súťaže:

·          Každý s každým (turnajovo). Počet kôl (dvojkolovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať domáci turnaj pre súťaž v schválenej hale pre staršie žiačky, na svoje náklady.

Maximálny počet stretnutí v jeden deň

·          Max. počet stretnutí jedného družstva v jeden deň je 3 (stretnutia) s tým, že sa všeobecne odporúča hrať v jeden deň 2 stretnutia.

Minimálny počet stretnutí v sezóne:

·          Počet stretnutí jedného družstva v jednej sezóne určí príslušný riadiaci orgán súťaže, podľa počtu prihlásených družstiev. Odporúčaný minimálny počet stretnutí jedného družstva v jednej sezóne je 18 zápasov.

Počet hráčov na ihrisku:

·          3+1

Hodnotenie výsledkov:

·          Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu do tabuľky 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu. Zobrazenie aktuálnych výsledkov na stránke www.szfb.sk.

Gól za polovicou ihriska:

Gól platí iba v prípade, že ho hráč strelí až z územia za polovicou ihriska, tzn. neplatí gól z celého ihriska. Toto pravidlo neplatí pri vlastnom góle.

• Tresty:

Za priestupok uvedený v pravidlách florbalu (str.21 až 22) pod bodom 605 (priestupky, ktoré vedú k dvojminútovému vylúčeniu na trestnú lavicu) bude uskutočnené trestné strieľanie, podľa pravidiel florbalu (str.26) pod bodom 618 (vylúčenie spojené s trestným strieľaním). Počas trestného strieľania sa hrací čas zastavuje.

• Individuálne štatistiky hráčov:

·          Individuálne štatistiky hráčov sa zobrazujú na stránke www.szfb.sk.

Hrací čas:

·          3 x 15 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 70 minút. Čas sa nezastavuje. Posledná 1 minúta každej tretiny sa hrajá na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 7-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 7 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 50 minúť pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť družstvám 45 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. Organizátor je povinný mať pripravené florbalové ihrisko 30 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa predpisu jednotlivej súťaže.

Hrací deň:

·          Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota v rámci prideleného víkendu.

• Povolené časy začiatkov zápasov:

Začiatok prvého zápasu turnaja je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu turnaja je najneskôr o 18:00 hod. V prípade dohrávky počas pracovného týždňa začiatok zápasu je najskôr o 15:00 hod., najneskôr o 18:00 hod.

• Rozlosovanie turnajov:

Rozlosovanie turnajov určí príslušný regionálny sekretár v rozpise zápasov na celú sezónu.

• Postup a zostup:

·          Zo súťaže sa postupuje na Majstrovstvá Slovenska v zmysle schváleného postupového kľúča. Zo súťaže sa nezostupuje.

• Oficiálna loptička:

Loptička bielej farby schválená IFF.

• Hracia plocha:

·          Minimálny rozmer 18 m x 10 m, maximálny rozmer 22 m x 12 m (počet hráčov na ihrisku 3+1);

·          Na florbalovom ihrisku sú vyznačené bránkoviska podľa pravidiel florbalu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2 - 2,5 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska, ktorých upravené rozmery nájdete v predpise jednotlivej súťaže.

 

 

 

 

Určenie poradia družstiev v tabuľke:

·          - vyšší počet bodov

·          - vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

·          - gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

·          - gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

• Trénerské vedenie a vedenie družstva:

Tréner s licenciou sa odporúča, vyškolený vedúci družstva povinný.

Štartovné do súťaže:

·          60,00 €

Súťažná zábezpeka:

·          60,00 €

• Platby zasielať na číslo účtu SZFB:

Bankové spojenie SZFB

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840

• Variabilné symboly pre platby za regionálne súťaže:

·          Západoslovenský región                               19102000XX

(na posledné dve miesta XX treba dať číslo klubu napr.: klub má číslo 20 napíše sa VS: 9102001020)

Súťažno-organizačný poplatok:

10,00 € / zápas

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov vystaví klubom pred sezónou platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami. Ekonomický úsek SZFB si s klubmi dohodne ako budú požadovaný poplatok uhrádzať.

Zabezpečenie rozhodcov:

·          Zabezpečuje KRD SZFB pre príslušný región.

• Športová hala:

Schvaľuje športovú halu LK SZFB pre príslušný región, ktorá sa riadi predpisom pre kategorizáciu športových hál.

Žiadosti o schválenie športovej haly, v ktorej sa budú konať Vaše domáce turnaje, posielajte spolu s prihláškou do regionálnej súťaže na predpísanom tlačive e-mailom na adresu sekretarszfb.ba@szfb.sk, alebo poštou na adresu SZFB do termínu, kedy je stanovená uzávierka prihlášok.

Bránky:

·          IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

Mantinely:

Na každom turnaji sa odporúča hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF. Pokiaľ sa na turnaji nenachádzajú certifikované mantinely – IFF, usporiadateľ turnaja určí výšku, nad ktorú bude odpískané rozohranie. Odporúčaná výška, nad ktorú bude odpískané rozohranie je 0,5 m. Rozohráva sa na mieste, kde loptička opustila hraciu plochu, t. j. 1,5 m od steny, nikdy však nie za pomyselnou predĺženou bránkovou čiarou.

Organizátor:

·          Každý organizátor organizuje zápas podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

·          Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.

·          Každá organizátor zaistí šatne pre rozhodcov.

Vymedzenie priestoru pre divákov:

·          Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy

·          a do priestorov pre striedanie hráčov.

Družstvo:

·          Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho hráči majú vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie nosenie. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie.

·          Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho brankári majú správnu brankársku výstroj. Látky, ktoré sa lepia alebo ovplyvňujú trenie, sú zakázané. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala viac ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky, futbalové rukavice).

Rozhodca:

·          Počas zápasu vysvetliť chyby a zamedziť tak opakovaniu priestupkov v budúcnosti.

·          Vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť na ihrisku a v dianí z pohľadu florbalu.

·          Nedovoliť, aby diváci v hale kričali neprimeraným spôsobom a urážali, porušovali morálku.

·          Spolupracovať s trénermi a hráčmi, aby ich hra bavila a mali chuť hrať.

·          Využívať skúsených rozhodcov s citom pre hru a chuťou učiť novú generáciu.

Zdravotná služba:

Na zápas, turnaj je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne označená a má dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu pri zápase. Za ZS sa ale považuje i lekár prítomný na striedačke domáceho družstva - organizátora súťažného zápasu. Zdravotná služba je povinná mať pri sebe lekárničku. Lekárnička musí obsahovať základný zdravotnícky materiál, aby bola schopná vykonať ošetrenie či záchranu života v prípade ohrozenia.

Schôdzka s rodičmi:

Minimálne jedenkrát za sezónu vykonať schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach, vysvetliť princíp jednotlivej súťaže podľa predpisu súťaže.

Originál zápis o stretnutí posielať:

·          Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu sekretariátu ZA SZFB:

·          Ondrej Balák

·          Nitrianska 523

·          92551

·          Šintava

Hlásenka:

·          Hlásenku o zápase, turnaji je potrebné zadať do informačného systému s vyplnenými všetkými údajmi.

·          Ak nie je hlásenka zadaná v informačnom systéme min. 20 dní pred termínom konania stretnutia, je pristúpené k sankcii v podobe pokuty.

Zodpovedná osoba za súťaž, štatistiky súťaže:

·          Sekretár príslušného regiónu - e-mail: sekretarszfb.za@szfb.sk.

Ostatné ustanovenie:

·          Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Predpis súťaže sa môže zmeniť podľa počtu prihlásených družstiev. Hrá sa na území SR.

·          Riadiaci orgán súťaže je oprávnený udeľovať poriadkové pokuty za jednotlivé priestupky. Pokuty sú obratom po udelení zadané do informačného systému SZFB. Povinnosťou je klub o udelenej pokute informovať e-mailovou správou. Prehrešky spojené s usporiadaním stretnutia sankcionovať najneskôr do 30 dní. Vypracovať rozhodnutie Ligovou komisiou SZFB pre príslušný región.

• Dodatočné ustanovenie:

Minimálny počet hráčov družstva (4+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie.

Hráči uvedení v súpiske môžu štartovať v súťažných zápasoch za družstvo, na ktorého súpiske sú uvedení. Za družstvo môžu nastúpiť v jednom ligovom zápase vždy dvaja z každej inej súpisky iných družstiev toho istého klubu, štartujúci v rovnakej vekovej kategórii. Tretí hráč zo súpisky iného družstva toho istého klubu rovnakej vekovej kategórie môže na zápas nastúpiť, iba ak sa jedná o brankára. Hráč, ktorý za družstvo nastúpil v určitý deň už nie je oprávnený v rovnaký deň nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú vekovú kategóriu a rovnakú úroveň súťaže.

Majstrovstvá Slovenska SZFB:

Regionálna súťaž v súťažnom ročníku vrcholí záverečným turnajom – Majstrovstvami Slovenska, ktoré sa uskutočňujú v termíne od 1. mája do 30. júna kalendárneho roka. Hlavným organizátorom záverečných turnajov je SZFB v spolupráci s klubmi SZFB, určuje Komisia mládeže SZFB.

Regionálna súťaž je dlhodobá súťaž, ktorej účastníkmi sú minimálne tri družstvá z prislúchajúceho regiónu a odohrajú navzájom minimálne tri regionálne turnaje, zápasy.

Na Majstrovstvá Slovenska postupujú najlepšie družstvá z regionálnych líg podľa postupového kľúča mládeže:

1. Regióny v ktorých prebehne regionálna súťaž majú zabezpečené 2 postupové miesta na Majstrovstvá Slovenska v prislúchajúcej vekovej kategórii.

2. Regióny, v ktorých neprebehne regionálna súťaž a prebehne kvalifikačný turnaj, zápas, budú mať zabezpečené jedno postupové miesto na Majstrovstvá Slovenska v prislúchajúcej vekovej kategórii.

3. Regióny, v ktorých je prihlásený len jeden účastník, postupuje na Majstrovstvá Slovenska priamo.

Nevyužité postupové miesto z regiónov prechádza postupne na regióny s najvyšším počtom účastníkov regionálnej súťaži, rozhoduje Komisia mládeže SZFB. Majstrovstvá Slovenska sa riadia predpisom turnaja.

Vypĺňanie tlačeného zápisu:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí SZFB.

Vypĺňanie základného elektronického zápisu:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu. Usporiadateľ zápasu má za povinnosť

bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF, a to do 60 minút.

Vypĺňanie technického elektronického zápisu:

Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej manuálne udalosti (zostava

družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.). Organizátor zápasu, turnaju je povinný vyplniť technický on-line prenos do 24.00 hodiny v deň konania zápasu.

Prihlasovanie sa do regionálnych súťaží:

Prihlášky do regionálnych súťaží treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu matrika@szfb.sk, alebo poštou na adresu SZFB do termínu 15.09.2016, kedy je stanovená uzávierka prihlášok. Spolu s prihláškou do regionálnych súťaží treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu matrika@szfb.sk a na e-mailovú adresu príslušného regionálneho sekretára, alebo poštou na adresu SZFB, žiadosti o schválenie športovej haly, v ktorej sa budú konať Vaše domáce zápasy. Po uzávierke prihlášok dostanú regionálne rady informáciu o stave prihlásených družstiev v príslušnom regióne.

Začiatok a koniec posielania svojich termínov športových hál do regionálnych súťaží:

Začiatok dňa 16.09.2016, koniec dňa 23.09.2016.

• Vytvorený Rozpis súťaže:

Všetky prihlásené družstvá dostanú na vytvorené e-mailové adresy ...@szfb.sk zo strany SZFB, Rozpis súťaže, a to dňa 25.09.2016.

Zvolanie regionálnych schôdzí, stretnutie regionálnej rady:

Regionálne rady uskutočnia stretnutie všetkých klubov, ktoré patria do príslušného regiónu, po skončení všetkých súťaží, ktoré sa konali v ich regióne, najneskôr do 31. mája kalendárneho roka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORBALOVÉ IHRISKO

Staršie žiačky (3+1)  |  sezóna 2016/17  |  kód súťaže: ZASZy

 

• Nákres florbalového ihriska:

Minimálny rozmer 18 m x 10 m;

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nákres florbalového ihriska:

Maximálny rozmer 22 m x 12 m;

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nákres veľkého bránkoviska florbalového ihriska:

Minimálny rozmer 18 m x 10 m;

Maximálny rozmer 22 m x 12 m;